Nummer: 79

SAMMENHÆNGENDE DIGITALT FORLØB FOR OPSTART AF FØDEVAREVIRKSOMHED

Virksomheder, der skal starte en fødevarevirksomhed, er generelt omfattet af mange regler på tværs af myndigheder. Virksomhederne mangler overblik over, hvilke forskellige regler og registreringer, der gælder for deres type af forretning, hvilke myndigheder de skal i kontakt med hvornår og i hvilken rækkefølge for at få den mest effektive proces og korrekt overholdelse af reglerne. 

Erhvervslivets EU- og Regelforum anbefaler, at der udvikles et sammenhængende digitalt forløb for opstart af fødevarevirksomhed med afsæt i det velafprøvede koncept for ‘Virk Assistenten’, således at fødevarevirksomheder kan tilbydes et personaliseret forløb, der guider til overblik, vejledning og korrekt registrering på tværs af myndigheder.

Dato:
25. marts 2021
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
Iværksætteri
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Fødevarevirksomheder dækker over mange forskellige virksomhedstyper. Det gælder generelt for alle fødevarevirksomheder at de er omfattet af regulering på tværs af myndigheder men præcist hvilke krav og regler en virksomhed skal efterleve afhænger af, hvilken type fødevarevirksomhed man skal drive og hvordan.  

Afhængig af virksomhedstype og aktiviteter, skal virksomheden både sætte sig ind i CVR-registrering, krav til indretning af lokaler, hygiejne og egenkontrol, miljøgodkendelser, arbejdsmiljø, import og eksport, alkoholbevilling, tilladelse til udeservering og andre kommunale tilladelser. 

Manglende overblik - Hvem, hvad, hvornår
De fleste fødevarevirksomheder er godt klar over, at de skal i kontakt med Fødevarestyrelsen og overholde regler i forbindelse med fødevaresikkerhed. Men det kan være vanskeligt at sætte sig ind i reglerne og svært at finde ud af, hvilke andre krav og tilladelser man skal have styr på.

Det manglende overblik kan medføre en fordyrende, lang og problemfyldt proces og risiko for påtaler og bøder, fx ved at man overser regler eller ikke kommer i gang med ansøgninger om nødvendige tilladelser i tilstrækkelig god tid. Dermed risikerer virksomheden at måtte udsætte en åbning eller en tilbygning i så lang tid, at de taber penge, fordi de har udgifter til fx lokaler uden at have en indtægt.  Det kan også betyde, at selvom virksomhederne meget gerne vil overholde reglerne, har de svært ved det. 

Eksempel: Indretning af lokaler
Et eksempel på en kompleks proces, er indretning af lokaler ved nybyggeri, ombygning eller tilbygning. Her skal fødevarevirksomheden have styr på de krav og tilladelser, der gælder på tværs af fx lejekontrakt, lokalplaner, brandsikkerhed, arbejdsmiljø og hygiejnen ift. behandling af fødevarer - krav og tilladelser, der involverer kontakt til både kommune og flere myndigheder. 

Der findes ikke ét sted, hvor virksomhederne kan danne sig et overblik over de mange regler og registreringer på tværs af myndigheder, kommuner m.fl. En konsekvens af det manglende overblik kan være, at virksomheden overser en nødvendig tilladelse hos en bestemt myndighed. Virksomheden risikerer dermed at komme for sent i gang med kontakten til rette myndighed og sine ansøgninger og at blive væsentligt forsinket med deres åbning.

Virksomhederne står selv med ansvaret for dialogen mellem myndighederne og det er op til virksomheden selv at sikre sig, at den byggetilladelse de har fået hos kommunen, også lever op til de andre krav. Det er fx ikke obligatorisk at få en forhåndsgodkendelse af lokalerne fra Fødevarestyrelsen, men det kan være endnu dyrere, hvis virksomheden først har bygget eller ombygget for derefter at blive gjort opmærksom på et problem med indretningen i forhold til hygiejne. 

Eksempel: Alkoholbevilling
Et andet eksempel på en tidskrævende og uoverskuelig proces er ansøgning om alkoholbevilling. Ansøgningen kræver omfattende dokumentation og skal sendes til et bevillingsnævn i kommunen. Hvor tit bevillingsnævnene mødes er meget forskelligt fra kommune til kommune. Det er derfor ekstra vigtigt, at virksomhedsejeren er opmærksom på, hvornår de skal i gang med ansøgningsprocessen, da de ellers kan blive væsentligt forsinket og må udskyde åbning af deres fødevarevirksomhed. 

Anbefaling

Erhvervsstyrelsen lancerede i december 2020 ’Virk Assistenten’, der indeholder en række personlige digitale forløb, som særligt hjælper iværksættere og mindre virksomheder med at få overblik over, hvad virksomheden skal gøre, i hvilken rækkefølge og hvorhenne. Der skabes dermed sammenhæng mellem de forskellige myndigheders vejledninger og digitale løsninger. Der er pt. udviklet ti digitale forløb - herunder ”Start virksomhed – trin for trin” og “Ansæt udenlandsk medarbejder – trin for trin”. 

Regelforum anbefaler, at der udvikles et sammenhængende digitalt forløb for opstart af fødevarevirksomhed. Et digitalt forløb kan hjælpe fødevarevirksomheder med at blive opmærksomme på nøjagtigt hvilke regler, der gælder for lige præcis dem, og understøtter derfor en nemmere og højere regelefterlevelse.  
 
Det digitale forløb for opstart af fødevarevirksomhed kunne til en start være rettet mod en målgruppe af mindre virksomheder, som selv ønsker at stå for processen med et minimum af professionel hjælp, da disse kan få særligt gavn af ’Virk Assistenten’. Ved hjælp af en række indledende spørgsmål og datatræk, vil brugeren få et skræddersyet forløb til netop den gældende type fødevarevirksomhed. 

Med henblik på at udvikle det mest effektive flow for brugeren og sikre den sammenhæng og det overblik, som efterspørges af virksomheder, der skal starte en fødevarevirksomhed op, anbefaler Regelforum desuden, at det digitale forløb bliver udviklet i et samarbejde mellem de relevante myndigheder som fx FVST, ERST og KL.

Potentiale     

Erhvervsstyrelsen oplyser, at det digitale forløb ”Start virksomhed – trin for trin” er anslået til at spare virksomheder for administrative byrder for 33,1 mio. kr. årligt for en population på 30.000 virksomheder.

Til sammenligning viser tal fra Danmarks Statistik, at der i 2015-2019 blev startet 4-5000 fødevarevirksomheder om året indenfor fx fremstilling og salg af fødevarer. 
Det forventes derfor, at et digitalt forløb for fødevarevirksomheder også vil kunne medføre en reduktion i administrative byrder.

Relevant regulering    

Fødevarevirksomheder er omfattet af en lang række regler –afhængig af præcis hvilken type fødevarevirksomhed de skal starte. Det kan fx være i forbindelse med valg af virksomhedsform og CVR-registrering, fødevaresikkerhed og hygiejne, indretning af lokaler, miljøgodkendelse, arbejdsmiljø, import og eksport, alkoholbevilling, tilladelse til udeservering eller andre kommunale tilladelser.

Yderligere oplysninger    

Fødevarestyrelsen lancerede i september 2020 et nyt vejledningsunivers til start af fødevarevirksomheder på deres hjemmeside (Startpakke for nye fødevarevirksomheder) Vejledningsuniverset giver nye fødevarevirksomheder en letforståelig introduktion til reglerne på Fødevarestyrelsens område. Et digitalt forløb i ’Virk Assistenten’ vil supplere Fødevarestyrelsens vejledningsunivers ved at koble fødevarestyrelsens eksisterende vejledning og registreringsløsninger til de andre relevante regelområder og gøre rækkefølgen af de nødvendige handlinger tydelig ved at samtænke det totale flow i et digitalt forløb - hvad skal virksomheden før og efter orientering hos Fødevarestyrelsen. 

I Norge har myndighederne udviklet ”E-guide for serveringsbransjen”, der gennem en række indledende spørgsmål gør denne type virksomhed opmærksom på de tilladelser og regler, der gælder for netop dem.
 

Svar til Regelforum

Erhvervsstyrelsen har igangsat udviklingen af et sammenhængende digitalt forløb for opstart af fødevarevirksomhed i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Dialog med andre relevante myndigheder er igangsat dels med henblik på faglige kvalificeringer af forløbets indhold, dels for at udvikle det mest effektive flow for brugeren og sikre det efterspurgte overblik og sammenhæng.

Det digitale forløb forventes at supplere Fødevarestyrelsens nye digitale vejledningsuniverser og eksisterende registreringsløsninger, bl.a. ved at 1) skabe sammenhæng med og til de andre relevante regelområder, 2) give virksomhederne overblik over og gøre rækkefølgen af de nødvendige handlinger på tværs af regler og myndigheder tydelig, så det bliver nemmere for den enkelte virksomhed at leve op til reglerne.

Det digitale forløb for opstart af fødevarevirksomhed forventes implementeret og lanceret i Virk Assistenten i løbet af andet halvår, 2022.

 

Regeringens afrapportering på anbefalingen

Erhvervsstyrelsen har primo januar 2024 lanceret et sammenhængende digitalt forløb på Virk.dk under Virk Assistenten for opstart af fødevarevirksomhed i tæt tværoffentligt samarbejde med Fødevarestyrelsen, Erhvervshus Hovedstaden, Københavns Kommune, Rigspolitiet og Arbejdstilsynet.

Initiativet er ift. den tidligere besvarelse til Regelforum således gennemført med en mindre forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at man pba. det i Q3 2023 udarbejdede udkast opdagede et nødvendigt behov for udvikling af nye IT-funktionaliteter til at understøtte forløbet.

Det digitale forløb guider virksomhederne igennem regeljunglen: Vi har samlet al viden ét sted fra mange forskellige myndigheder, så virksomhederne ikke selv skal ud og søge frem til den information, som er relevant for dem. Derudover hjælper det dem også med at udfylde det i den rigtige i rækkefølge i et letforståeligt sprog.

Det digitale forløb vil supplere Fødevarestyrelsens nye digitale vejledningsuniverser og eksisterende registreringsløsninger, bl.a. ved at 1) skabe sammenhæng med og til de andre relevante regelområder, 2) give virksomhederne overblik over og gøre rækkefølgen af de nødvendige handlinger på tværs af regler og myndigheder tydelig, så det bliver nemmere for den enkelte virksomhed at leve op til reglerne. Det kan f.eks. være, når man som nyopstartede fødevarevirksomhed skal have styr på alle de krav og tilladelser, der gælder for indretning af lokaler på tværs af lejekontrakt, lokalplaner, brandsikkerhed, arbejdsmiljø og hygiejnen ift. behandling af fødevarer.

Det forventes derfor, at det digitale forløb for fødevarevirksomheder også vil kunne medføre en reduktion i virksomhedernes administrative byrder f.eks. ifm. opstart af fødevarevirksomhed.