Nummer: 14

REVISION AF BYGGEVAREFORORDNINGEN

De danske myndigheder (Transport- og Boligministeriet) bør have fokus på – og afsætte ressourcer til – den kommende revision af Byggevareforordningen, der sætter rammerne for det indre marked af byggevarer.  

Dato:
22. juni 2020
Type af anbefaling:
Tidlig interessevaretagelse i EU
Tema:
Tidlig interessevaretagelse
Ansvarlig ministerium:
Transportministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Problem

Kommissionen vil prioritere en revision af Byggevareforordningen. Årsagen er verserende udfordringer med særligt standardiseringsprocessen og markedskontrollen. Derudover indgår revisionen også i Kommissionens Green Deal, og derfor må det forventes, at der kommer et helt andet fokus på bæredygtighed, hvilket åbner muligheder for danske virksomheder. 

Berørt regulering

Byggevareforordningen 

Berørt dansk lovgivning

Bygningsreglementet

Begrundelse

Der er behov for tidlig involvering, fordi Byggevareforordningen i særlig grad påvirker de mange producenter, der producerer og eksporterer byggevarer. Derudover kommer den større bevågenhed på bæredygtighed til at definere mange af de præmisser, hvormed danske myndigheder kan agere i forhold til at regulere bæredygtighed i bygninger i Danmark. 

Forventede konsekvenser for erhvervslivet

En tidlig koordineret indsats fra dansk side kan sikre, at der kan skabes opbakning til konstruktive løsninger inden for særlig standardisering og markedskontrol. Derudover bør det kunne forventes, at der vil blive lyttet til danske erfaringer inden for bæredygtighed. 

Økonomiske konsekvenser

Forventningen er, at danske virksomheder vil tabe ordrer til udenlandske virksomheder, hvis ikke der findes løsninger særligt på standardisering og markedskontrollen af byggevarer. Omvendt forventer vi, at der er en betydelig upside i forhold til dansk eksport, hvis danske erfaringer – og perspektiver – kan vinde genlyd i forhold til bæredygtighed. 

Anbefaling

Hurtigere og bedre udvikling af produktstandarder
Det er en hovedprioritet, at der bør udvikles en metode, som sikrer, at nye produktstandarder udvikles og publiceres i tilstrækkeligt tempo og kvalitet. Samtidig bør metoden forudsætte tidlig involvering af alle stakeholders og transparens i beslutningsprocessen, ideelt med inddragelse af CEN. 

Det ses som en forudsætning herfor, at produktstandarderne opfattes som fyldestgørende i forhold til medlemsstaternes aktuelle regulatoriske behov. Dette medfører også, at produktstandarderne løbende kan opdateres i forhold til behov. 

Bedre markedsovervågning
Det er væsentligt, at markedsovervågningen på hele det indre marked er tilstrækkelig, kompetent og tydelig. 

Desuden er det en prioritet, at den i videst mulig grad er ensartet på tværs af medlemsstaterne. Dette involverer også overvejelser omkring konsekvenserne for notificerede organer, hvis det konstateres, at de ikke har de nødvendige kompetencer, eller misligholder sine forpligtigelser. 

Det syvende bæredygtighedskriterium BWR7 implementeres hurtigt
Det er en prioritet, at det syvende krav implementeres hurtigst muligt på en hensigtsmæssig måde. Implementeringen bør være horisontal således, at der opstår én struktur på tværs af produktkategorier. 

Det anbefales, at de danske myndigheder arbejder for en styrket byggevareforordning. Hvad angår markedskontrol og bæredygtighed, kan det udtrykkes som tydelig europæisk regulering, hvor der søges en høj grad af europæisk koordinering og ensartet praksis på tværs af det indre marked. 
 

Særlige hensyn

Bæredygtig omstilling af byggeriet i Danmark. Mange af de initiativer, der lægges op til ift. bæredygtig omstilling af byggeriet i Danmark, forudsætter, at præmisserne i byggevareforordningen tillader det. 

Igangværende dansk indsats

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen under Transport- og Boligministeriet, er opmærksomme på forhandlingerne, og de koordinerer med branchen.

Svar til Regelforum

Regeringen tiltræder anbefalingen og prioriterer fortsat den tidlige interessevaretagelsesindsats og deltagelsen i arbejdet med byggevareforordningen på europæisk plan.