Nummer: 83

OMKOSTNINGSNEUTRALE ÆNDRINGER TIL SOLVENS II-DIREKTIVET

Nyt forslag fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) til review af Solvens II-direktivet vil betyde flere omkostninger for den danske pensionssektor i form af et de facto forhøjet solvenskrav. Omkostningerne til højere solvenskrav går i sidste ende fra omfanget af mulige investeringer, mindsker potentialet for afkast til de danske pensionsopsparer og de langsigtede investeringer i Danmark, herunder også investeringer i den grønne omstilling. I den overordnede kommunikation fra EIOPA’s side var reviewforslaget ellers forudsat at være solvenskapitalmæssigt neutral bortset fra ændringen til renterisikoen. Det vil konkret sige, at solvenskravet ikke påvirkes nævneværdigt.  

Regelforum anbefaler, at regeringen i den forestående politiske proces arbejder for, at de nye omkostnings- og byrdefulde elementer i EIOPA’s review forslag ikke bliver vedtaget af Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Dermed sikres, at revisionen af solvens II-direktivet de facto forbliver solvenskapitalmæssigt neutral for sektoren.

Udover kapitalmæssige omkostninger medfører EIOPA’s forslag også betydelige omkostninger som følge af ændrede rapporteringskrav, herunder betydelige IT-udviklingsomkostninger. 

Dato:
25. marts 2021
Type af anbefaling:
Tidlig interessevaretagelse i EU
Tema:
Tidlig interessevaretagelse
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Begrundelse

EIOPA sendte Solvens II review-forslaget til EU-Kommissionen i december 2020. På den baggrund forventes det, at Kommissionen fremsætter et forslag til revision af Solvens II-direktivet i 3. kvartal 2021. Derfor er det vigtigt, at der i den mellemliggende periode gøres en særlig indsats for at fremhæve og få forklaret problemerne over for EU-Kommissionen.

EIOPA har selv oplyst, at det erklærede formål med det samlede review-forslag er økonomisk neutralitet. Derfor bør forslaget tilpasses, så de forhøjede kapitalkrav minimeres/annulleres. 

Dette gælder også ved de ændrede og/eller nye rapporteringskrav, hvor der bør ske færrest mulige ændringer og tilføjelser, hvis disse udelukkende betyder omkostninger for selskaberne, uden at de bidrager med værdi for forbrugerne eller selskaberne.

Konsekvenser

Alle danske gruppe-1 forsikrings- og pensionsselskaber er omfattet af direktivet. Kun de allermindste skadesforsikringsselskaber er ikke omfattet af Solvens II.  Pensionssektoren er stor i Danmark sammenlignet med de øvrige europæiske lande. Den samlede danske pensionsformue var i 2019 på 3.560 mia. kr. svarende til 152 pct. af BNP.

Hvis EU-Kommissionen følger EIOPA’s forslag vil konsekvenserne fx være: 

  • Færre investeringer i/mindre finansiering til bl.a. danske virksomheder, infrastrukturprojekter, herunder grønne investeringer 
  • Forringet potentiale for afkast til de danske pensionsopsparer
  • Færre valgmuligheder for de danske pensionsopsparer 
  • Øgede priser på forsikringsproduktet

Berørt EU-regulering

Solvens II-direktivet og Solvens II-forordningen.

Berørt dansk lovgivning

Solvens II-direktivet er implementeret i lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser.

Anbefaling

Regeringen arbejder for, at det forestående forslag fra EU-Kommissionen til ændring af solvens II-direktivet: 

  • skal være solvenskapitalmæssigt neutralt bortset fra indregning af negative renter
  • at de elementer i EIOPA’s forslag, der betyder flere omkostninger, ikke tages med i EU-Kommissionens endelige ændringsforslag, hvis disse udelukkende betyder omkostninger for selskaberne, uden at de bidrager med værdi for forbrugerne eller selskaberne
  • at EIOPA/Kommissionen forpligtiges til at offentliggøre en reel og fuld vurdering af de solvens- og kapitalmæssige påvirkninger for de enkelte lande, som følge af forslaget samt for de omkostninger, der er forbundet med forøgede rapporteringskrav. 
     

Igangværende dansk indsats

Det omfattende forslag fra EIOPA er først offentliggjort kort før jul 2020, hvorfor der Forsikring & Pension bekendt ikke er igangsat en indsats fra dansk side. 

Svar til Regelforum

Regeringen tiltræder Regelforums anbefaling, og arbejder for, at de foreslåede elementer i Solvens II revisionen, der betyder flere omkostninger, ikke tages med, hvis disse udelukkende betyder omkostninger for selskaberne, uden at de bidrager med merværdi for forbrugerne eller selskaberne.  Regeringen er ligeledes enig med Regelforum i behovet for, at forslaget bygger på dækkende konsekvens- og omkostningsvurderinger. Endelig vil regeringen generelt arbejde for afbalancerede justeringer, som tager højde for den økonomiske situation og understøtter et fortsat velfungerende og risikobaseret regime, med fleksibilitet til velfungerende nationale systemer og modeller.