Nummer: 57

OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDSFORUM SKAL IDENTIFICERE PROJEKTER TIL DATAPARTNERSKABER OG SYSTEMUDVIKLING, SOM KAN EFFEKTIVISERE DATAUDVEKSLINGEN MELLEM DET OFFENTLIGE OG PRIVATE

Der er et uudnyttet dataøkonomisk potentiale i at forbedre og effektivisere datadelingen mellem private virksomheder og det offentlige i Danmark. 

Det vil kunne give betydelige effektiviseringsgevinster, hvis data deles digitalt fx via fælles platforme. Det vil også give muligheder for bedre service til borgere og virksomheder samt ikke mindst lette de administrative byrder for virksomheder. 

Der bør derfor etableres et offentlig-privat samarbejdsform, der har til formål at identificere projekter til datapartnerskaber og systemudvikling, som kan effektivisere dataudvekslingen mellem det offentlige og private til gavn for borgere og virksomheder. Herunder understøtte udviklingen af nye løsninger, der forbedrer og effektiviserer eksisterende sags- og forretningsgange. Det foreslås, at der etableres et offentlig privat samarbejde om at identificere potentielle områder til at bygge offentlige/private løsninger- projekter. Det kunne være digital behandling af boopgørelser, sociale ydelser, insolvensprocedurer, diverse brancheindberetninger og andre områder.

Dato:
15. december 2020
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
DATA
Ansvarlig ministerium:
Finansministeriet
Status på anbefaling:
Følges delvist

Anbefaling

De store og voksende datamængder i samfundet udnyttes ikke tilstrækkeligt. Derfor går borgerne og erhvervslivet glip af betydelige gevinster både økonomiske og i forhold til forbedret borgerservice. 

Der er et stort dataøkonomisk potentiale for det danske samfund, hvis vi sammen digitaliserer processer og dataudveksling - sikkert og effektivt. Der vil give mulighed for betydelige gevinster.

Der er flere gode historiske eksempler på løsninger, som har styrket dataudvekslingen og forbedret brugerrejsen til gavn for borgere og virksomheder, fx digital tinglysning og e-skatData. Et andet eksempel på fælles løsninger er NemID- og MitID-partnerskaberne mellem Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark. Der er derfor brug for offentligt-privat samarbejde med det formål at identificere projekter til datapartnerskaber og systemudvikling. 

Der kan med fordel hentes inspiration fra det norske DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat) samarbejde, som er et stående samarbejde om vigtige digitale processer i det norske samfund mellem det offentlige og den finansielle sektor (https://www.bits.no/project/dsop/). DSOP er baseret på en porteføljetilgang, hvor DSOP-programmet sammensætter projektinitiativer, som balancerer ressourceindsats og nytteværdi for alle involverede parter. 

Men i modsætning til den norske model foreslås det, at deltagelsen omfatter alle relevante private sektorer i Danmark og går på tværs af ministerierne.  Det foreslås, at der etableres et offentlig-privat samarbejde om at identificere potentielle områder til at bygge offentlige/private løsninger. 

Regelforum anbefaler, at der etableres et offentligt privat samarbejde med det formål at identificere projekter til datapartnerskaber og systemudvikling, som kan effektivisere dataudvekslingen mellem det offentlige og private til gavn for borgere og virksomheder.

Samarbejdsforummet skal foreslå projekter til datapartnerskaber og systemudvikling på tværs af det offentlige og den private sektor. Der kunne være tale om en stående arbejdsgruppe bestående af relevante organisationer og nøgle ministerier. Formandskab af Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Øvrige organisationer og ministeriet kan deltage på ad hoc basis ligesom, at det er muligt for disse at sende forslag til nye partnerskabet til forummet. Deltagerkredsen kan være interesseorganisationer og ministerier. Det er væsentligt at sikre en aktiv deltagelse, så det foreslås, at der stilles krav til at deltagerkredsen aktivt bidrager til at komme med projekter til datapartnerskaber og systemudvikling.  Samarbejdsforum er tænkt som en ”innovationsmotor”, der er tilknyttet den tidlige projektfase, idéfasen.

Egentlig gennemførelse skal ske i dedikerede partnerskaber med en professionel projektorganisation og klar business case, governance, finansieringsmodel og udbudsrunde.

Indsatsen skal samtidig understøtte datadeling mellem virksomheder hvor relevant og potentielt understøtte udviklingen af datarum i Danmark jf. EU’s forslag til datastrategi. Der er ikke tale om udstilling af data, men derimod partnerskaber om udvikling af nye digitale løsninger, som indbefatter udveksling af data mellem virksomheder og det offentlige. Indsatsen skal bygge på principper om aggregering af data, indbygget sikkerhed og dataetik.   

Potentiale     

Yderligere digitalisering af processer og dataudveksling mellem det offentlige og private kan give betydelige effektiviseringsgevinster for virksomheder. Endvidere kan det medføre bedre service for borgerne. 

Partnerskabet kunne udnytte eksisterende erfaringer og viden om fælles offentlig-privat datahåndtering til at skabe nye konkrete effektiviseringer, nye konkrete forretningsområder og til at lægge grundstenen til en moderne digital datastruktur og digitale løsninger til gavn for virksomheder, borgere og det offentlige.

Dette skal sikre bredest mulig anvendelse af de digitale løsninger og data og skabe bedre brugerrejser for både borgere og erhvervsliv. Derfor skal dataudveksling styrkes, og der skal identificeres nye områder, hvor der kan udvikles nye digitale løsninger i et fællesskab mellem det offentlige og den private sektor.

Et fælles offentlig-privat samarbejdsform vil give en hurtigere og bedre model for at identificere potentielle områder til at bygge offentlige/private løsninger og få igangsat dem.

Relevant regulering    

Det kan berøre eksisterende lovgivning afhængig af identificerede områder og projektideer.
 

Svar til Regelforum 

Regeringen er positive for at fremme meningsfuldt samarbejde for at effektivisere dataudvekslingen mellem det offentlige og private.

Historisk set er der flere gode eksempler på succesfulde samarbejdsprojekter mellem den offentlige og private sektor i udviklingen af digitale løsninger. Erhvervslivets EU- og Regelforum nævner selv digital tinglysning, e-skatData samt NemID- og MitID-partnerskaberne mellem Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark.

Erfaringerne fra disse projekter skal der læres af og bygges videre på for at styrke vilkårene for datasamarbejde og fremme datapartnerskaber. Det understøtter både effektiviteten i den offentlige og private sektor samt hæver serviceniveauet over for de danske borgere. Erhvervslivets EU- og Regelforum nævner selv, at der kan være et uudnyttet potentiale for samarbejde om digital behandling af boopgørelser, sociale ydelser, insolvensprocedurer, diverse brancheindberetninger og andre områder.

Med digitaliseringsstrategien nedsætter regeringen et nyt forum bestående af eksperter og repræsentanter fra både den offentlige og private sektor, et såkaldt Digitaliseringsråd. Rådet skal bl.a. rådgive regeringen om den videre digitale udvikling af Danmark herunder igangsættelsen af nye projekter. Digitaliseringsrådet skal herunder arbejde ud fra de fem principper for digital udvikling fra regeringens digitaliseringsstrategi, hvoraf innovativ brug af data på tværs af den offentlige og private sektor udgjorde et af principperne. I takt med at data spiller en stadigt større rolle i den videre digitalisering af samfundet vil dataområdet forventeligt udgøre et centralt tema i rådets arbejde, herunder med henblik på at sikre øget datadeling på tværs af den offentlige og private sektor.
 
Det er vurderingen, at arbejdet med at styrke datadelingen på tværs af den offentlige og private sektor mest hensigtsmæssigt sker med afsæt i et sektorspecifikt fokus. Blandt andet følger regeringen med interesse arbejdet med data spaces i regi af EU’s Digital Europe-program, som har til formål at sikre bedre forudsætninger for at tilgængeliggøre og dele data på tværs af medlemslande. Med strategien lægger regeringen op til at styrke det danske engagement i EU’s digitale dagsorden, blandt andet gennem etablering af en tilskudsfond, der skal sikre en dansk rolle i og medfinansiering af europæiske data spaces, herunder et europæisk sundhedsdataspace. Udviklingen af data spaces er et eksempel på et område, der forudsætter et stærkt offentligt-privat samarbejde om at tilgængeliggøre, standardisere og dele data på tværs af den offentlige og private sektor inden for afgrænsede sektorområder.
 
Foruden styrkelsen af det europæiske samarbejde om data spaces lægger digitaliseringsstrategien op til konkrete indsatser, der skal øge datadelingen på tværs af den offentlige og private sektor. Blandt andet etableres et forsyningsdigitaliseringsprogram, der skal sikre større sammenhæng på tværs af forsyningssektoren i Danmark med inspiration fra den europæiske tilgang til data spaces. Formålet med programmet er blandt andet at sikre gode forudsætninger for grønne forretningsmodeller gennem deling af forsyningsdata på tværs af offentlige og private aktører. I forbindelse med programmet etableres der en tværgående governance for dataøkosystemet på forsyningsområdet. Indsatsen er et eksempel på, at der skyder offentligt-private samarbejdsfora op i forbindelse med igangsættelsen af konkrete indsatser i digitaliseringsstrategien. Indsatserne igangsættes med regeringens digitaliseringsstrategi og løber gennem hele strategiperioden. 

Regeringens afrapportering af anbefalingen

I efteråret 2021 leverede den forhenværende regerings Digitaliseringspartnerskab 46 anbefalinger med deres bud på en strategisk retning for den videre digitalisering af Danmark. Partnerskabet pegede bl.a på behovet for et stærkere samspil mellem universiteter og erhvervsliv som driver til vækst og offentlig-private partnerskaber om fremtidens centrale it-løsninger.  

Med afsæt i den forhenværende regerings udspil til digitaliseringsstrategi blev der fulgt op på udvalgte anbefalinger. Bl.a. med igangsættelsen af nye offentlig-private initiativer målrettet en større cybersikkerhed blandt SMV’er, samt en strategisk indsats for, at det offentlig-private samarbejde om innovation og ny teknologi styrkes og målrettes centrale udfordringer som den grønne omstilling og mangel på arbejdskraft.  

Med Finansloven for 2022 blev arbejdet med Datavejviser.dk igangsat. Hermed gives anvendere af offentlige data det overblik over tilgængelige offentlige data, som Digitaliseringspartnerskabet efterspurgte. En første udgave blev lanceret i september 2022 med beskrivelser af ca. 2.900 offentlige datasæt. En række af disse har fået forbedret deres beskrivelser, så ibrugtagning bliver enklere for private anvendere.  

Der er endvidere indgået aftale med kommuner og regioner om, at adgang til flere og bedre offentlige data skal være en strategisk ambition i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 (FODS). 

I forlængelse af den tidligere regerings udspil til en digitaliseringsstrategi blev der nedsat et Digitaliseringsråd bestående af eksperter og repræsentanter fra både den offentlige og private sektor, som bl.a. skal rådgive regeringen om den videre digitale udvikling af Danmark. Rådet afviklede deres første arbejdsmøde i januar 2023, og har indledningsvist bl.a. understreget den stadigt større rolle, som data spiller i den videre digitalisering af samfundet, herunder særligt de potentialer som øget deling og anvendelse af data har for at adressere større samfundsudfordringer som fx den grønne omstilling.

Dataområdet vil forventeligt udgøre et centralt tema i Rådets arbejde, herunder datadeling på tværs af den offentlige og private sektor. 

I tillæg til de beskrevne initiativer, vil der løbende være fokus på konkrete indsatser, der kan øge datadelingen på tværs af den offentlige og private sektor. Hertil kommer, at der løbende vil være fokus på at styrke det danske engagement i EU’s dagsordener på det digitale områder, herunder dataområdet inkl. arbejdet med oprettelsen af europæiske data spaces.