Nummer: 57

OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDSFORUM SKAL IDENTIFICERE PROJEKTER TIL DATAPARTNERSKABER OG SYSTEMUDVIKLING, SOM KAN EFFEKTIVISERE DATAUDVEKSLINGEN MELLEM DET OFFENTLIGE OG PRIVATE

Der er et uudnyttet dataøkonomisk potentiale i at forbedre og effektivisere datadelingen mellem private virksomheder og det offentlige i Danmark. 

Det vil kunne give betydelige effektiviseringsgevinster, hvis data deles digitalt fx via fælles platforme. Det vil også give muligheder for bedre service til borgere og virksomheder samt ikke mindst lette de administrative byrder for virksomheder. 

Der bør derfor etableres et offentlig-privat samarbejdsform, der har til formål at identificere projekter til datapartnerskaber og systemudvikling, som kan effektivisere dataudvekslingen mellem det offentlige og private til gavn for borgere og virksomheder. Herunder understøtte udviklingen af nye løsninger, der forbedrer og effektiviserer eksisterende sags- og forretningsgange. Det foreslås, at der etableres et offentlig privat samarbejde om at identificere potentielle områder til at bygge offentlige/private løsninger- projekter. Det kunne være digital behandling af boopgørelser, sociale ydelser, insolvensprocedurer, diverse brancheindberetninger og andre områder.

Dato:
15. december 2020
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
DATA
Ansvarlig ministerium:
Finansministeriet
Status på anbefaling:
Foreløbig besvaret

Anbefaling

De store og voksende datamængder i samfundet udnyttes ikke tilstrækkeligt. Derfor går borgerne og erhvervslivet glip af betydelige gevinster både økonomiske og i forhold til forbedret borgerservice. 

Der er et stort dataøkonomisk potentiale for det danske samfund, hvis vi sammen digitaliserer processer og dataudveksling - sikkert og effektivt. Der vil give mulighed for betydelige gevinster.

Der er flere gode historiske eksempler på løsninger, som har styrket dataudvekslingen og forbedret brugerrejsen til gavn for borgere og virksomheder, fx digital tinglysning og e-skatData. Et andet eksempel på fælles løsninger er NemID- og MitID-partnerskaberne mellem Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark. Der er derfor brug for offentligt-privat samarbejde med det formål at identificere projekter til datapartnerskaber og systemudvikling. 

Der kan med fordel hentes inspiration fra det norske DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat) samarbejde, som er et stående samarbejde om vigtige digitale processer i det norske samfund mellem det offentlige og den finansielle sektor (https://www.bits.no/project/dsop/). DSOP er baseret på en porteføljetilgang, hvor DSOP-programmet sammensætter projektinitiativer, som balancerer ressourceindsats og nytteværdi for alle involverede parter. 

Men i modsætning til den norske model foreslås det, at deltagelsen omfatter alle relevante private sektorer i Danmark og går på tværs af ministerierne.  Det foreslås, at der etableres et offentlig-privat samarbejde om at identificere potentielle områder til at bygge offentlige/private løsninger. 

Regelforum anbefaler, at der etableres et offentligt privat samarbejde med det formål at identificere projekter til datapartnerskaber og systemudvikling, som kan effektivisere dataudvekslingen mellem det offentlige og private til gavn for borgere og virksomheder.

Samarbejdsforummet skal foreslå projekter til datapartnerskaber og systemudvikling på tværs af det offentlige og den private sektor. Der kunne være tale om en stående arbejdsgruppe bestående af relevante organisationer og nøgle ministerier. Formandskab af Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Øvrige organisationer og ministeriet kan deltage på ad hoc basis ligesom, at det er muligt for disse at sende forslag til nye partnerskabet til forummet. Deltagerkredsen kan være interesseorganisationer og ministerier. Det er væsentligt at sikre en aktiv deltagelse, så det foreslås, at der stilles krav til at deltagerkredsen aktivt bidrager til at komme med projekter til datapartnerskaber og systemudvikling.  Samarbejdsforum er tænkt som en ”innovationsmotor”, der er tilknyttet den tidlige projektfase, idéfasen.

Egentlig gennemførelse skal ske i dedikerede partnerskaber med en professionel projektorganisation og klar business case, governance, finansieringsmodel og udbudsrunde.

Indsatsen skal samtidig understøtte datadeling mellem virksomheder hvor relevant og potentielt understøtte udviklingen af datarum i Danmark jf. EU’s forslag til datastrategi. Der er ikke tale om udstilling af data, men derimod partnerskaber om udvikling af nye digitale løsninger, som indbefatter udveksling af data mellem virksomheder og det offentlige. Indsatsen skal bygge på principper om aggregering af data, indbygget sikkerhed og dataetik.   

Potentiale     

Yderligere digitalisering af processer og dataudveksling mellem det offentlige og private kan give betydelige effektiviseringsgevinster for virksomheder. Endvidere kan det medføre bedre service for borgerne. 

Partnerskabet kunne udnytte eksisterende erfaringer og viden om fælles offentlig-privat datahåndtering til at skabe nye konkrete effektiviseringer, nye konkrete forretningsområder og til at lægge grundstenen til en moderne digital datastruktur og digitale løsninger til gavn for virksomheder, borgere og det offentlige.

Dette skal sikre bredest mulig anvendelse af de digitale løsninger og data og skabe bedre brugerrejser for både borgere og erhvervsliv. Derfor skal dataudveksling styrkes, og der skal identificeres nye områder, hvor der kan udvikles nye digitale løsninger i et fællesskab mellem det offentlige og den private sektor.

Et fælles offentlig-privat samarbejdsform vil give en hurtigere og bedre model for at identificere potentielle områder til at bygge offentlige/private løsninger og få igangsat dem.

Relevant regulering    

Det kan berøre eksisterende lovgivning afhængig af identificerede områder og projektideer.
 

Svar til Regelforum 

Regeringen er positive for at fremme meningsfuldt samarbejde for at effektivisere dataudvekslingen mellem det offentlige og private.

Historisk set er der flere gode eksempler på succesfulde samarbejdsprojekter mellem den offentlige og private sektor i udviklingen af digitale løsninger. Erhvervslivets EU- og Regelforum nævner selv digital tinglysning, e-skatData samt NemID- og MitID-partnerskaberne mellem Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark.

Erfaringerne fra disse projekter skal der læres af og bygges videre på for at styrke vilkårene for datasamarbejde og fremme datapartnerskaber. Det understøtter både effektiviteten i den offentlige og private sektor samt hæver serviceniveauet over for de danske borgere. Erhvervslivets EU- og Regelforum nævner selv, at der kan være et uudnyttet potentiale for samarbejde om digital behandling af boopgørelser, sociale ydelser, insolvensprocedurer, diverse brancheindberetninger og andre områder.

I forbindelse med regeringens kommende strategiarbejde vil der blive taget stilling til den strategiske indsats på dataområdet. Det forventes, at regeringen vil besvare denne anbefaling medio 2021.