Nummer: 80

ØGET BRUG AF ELEKTRONISK FAKTURERING B2B

Det er kun en ganske lille del af danske virksomheder, der sender (18 pct.) og modtager (14 pct.) elektroniske fakturaer ifm.  handel virksomheder imellem (B2B), jf. Afrapportering på Automatisk Erhvervsrapportering. Det er en udfordring ift. at øge automatiseringen. Til sammenligning er ca. 76 pct. af alle fakturaer ved B2B handel elektroniske i Finland, og dermed er Finland et af de lande i verden, hvor elektronisk fakturering er mest udbredt. 

For at understøtte en hensigtsmæssig automatisering af virksomhedernes bogføring og indberetninger, der reducerer omstillingsomkostningerne for virksomhederne mest muligt, er der brug for en systematisk indsats, der samler og inddrager relevante offentlige og private interessenter på området og som sikrer en fælles retning for udviklingen i markedet. 

Det anbefales derfor, at der etableres et offentligt-privat-partnerskab, der skal sikre en effektiv og bred udrulning af elektronisk fakturering B2B. Partnerskabet bør bestå af erhvervs- og interesseorganisationer samt relevante myndigheder.  

Dato:
25. marts 2021
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
DATA
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Behandles af regeringen

Alle danske virksomheder skal løbende bogføre deres indtægter og udgifter, samt indberette finansielle og økonomiske oplysninger til myndighederne.

Udover at skabe det nødvendige overblik over den daglige drift i en virksomhed, spiller disse økonomiske nøgletal og indberetningerne en vigtig samfundsmæssig rolle i form af betaling af skatter og afgifter, transparens  herunder også ift. kreditorer og långivere og indsigt i udviklingen i dansk erhvervsliv.

For særligt de mindre virksomheder er det i dag en proces præget af mange manuelle arbejdsgange, da der ofte er brug for en unødvendig bearbejdning af bogføringen– dvs. udover hvad der nødvendigvis vil være brug ifm. udarbejdelse af virksomhedens årsrapport, herunder f.eks. ift. ledelsesmæssige skøn. 
 
Ifølge Nationalbankens Betalingsråd bruger virksomhederne årligt op mod 3,5 mia. kr. på bl.a. bogføring og fakturahåndtering. Samtidig går virksomhederne glip af vigtig information om deres egen økonomiske situation, da indtægterne og udgifterne ofte ikke bogføres løbende. 
En øget automatisering af bogføringsprocesserne kræver dog en øget brug af elektronisk fakturering mellem virksomheder, da elektroniske fakturaer er baseret på strukturerede formater udviklet specifikt til at kunne blive læst og behandlet af maskiner, herunder digitale regnskabssystemer. 
Danske virksomheder halter bagud i forhold til brugen af elektroniske fakturaer når man sammenligner med fx Finland.

Manglende kommunikation og viden udgør væsentlige barriere ift. De muligheder og gevinster der er at hente ved elektronisk fakturering.

Anbefaling

For at kunne realisere de mange fordele ved en øget automatisering af bogføringsprocesserne er der behov for udbrede brugen af elektronisk fakturering B2B. Som et led i ambitionen om et stadigt mere digitalt samfund udgør elektronisk fakturering et vigtigt element, der kan bidrage til realiseringen af de åbenlyse fordele. Derfor anbefales det, at der etableres et offentligt-privat-partnerskab, der skal sikre en effektiv og bred udrulning af elektronisk fakturering B2B. Partnerskabet bør bestå af erhvervs- og interesseorganisationer samt relevante myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen.  

Partnerskabet skal have fokus på følgende områder: 

  • Flere virksomheder skal sende og modtage elektroniske fakturaer
  • Flere virksomheder skal benytte et regnskabssystem, der understøtter øget automatisering
  • Virksomheder skal sikres adgang til automatisk afstemning af bogføringen
  • Myndighederne skal arbejde aktivt på at udbrede PepPol, som den foretrukne standard i Danmark for at understøtte brugen af elektroniske fakturaer, og at der samtidigt arbejdes aktivt for at fjerne de afgrænsninger, der udelukker nogle af processerne beskrevet i den europæiske standard. PepPol er en samling internationale standarder til elektroniske dokumenter anvendt til e-handel, som muliggør højere grad af automatisering af samhandelsprocesser og fakturabehandling.
  • Igangsættelse af en kommunikationsindsats, der viser gevinsterne ved elektronisk fakturering. 
  • Flere virksomheder får tildelt en elektronisk faktureringsadresse (end-point) i NemHandelsregistret, når virksomheden oprettes. 

Potentiale

Gevinsten ved elektronisk fakturering vil for virksomhederne først og fremmest være i form af tidsbesparelse på fakturahåndteringen og den løbende bogføring, fordi oplysningerne fra fakturaerne kan overføres automatisk til et bogføringssystem. Det optimerer forretningsgange for mange virksomheder på tværs af brancher og sektorer.

Det forventes, at sandsynligheden for at fakturaer bliver betalt til tiden samtidig stiger, fordi fakturaen kan sendes direkte til modtagerens system. Betalinger til tiden giver virksomhederne bedre likviditet. 

Derudover estimeres værdien af den strukturerede og standardiserede data, som elektronisk fakturering generer til at være langt højere end besparelsen alene, da dataene kan anvendes til business intelligence, kreditvurdering, lagerstyring mv.

Et forbedret datagrundlag forventes ligeledes at være en gevinst for myndighederne, da en automatisk overførsel til regnskabssystemet ville kunne medvirke til at nedbringe antallet af utilsigtede fejl i virksomhedernes bogføring og dermed i indberetningerne til myndighederne. Yderligere forventes det at have en positiv indvirkning på adgangen til bilagsoplysninger i en kontrolsammenhæng. 

Det forventes ikke, at al bogføring og regnskabsaflæggelsen fuldt ud kan ske fuldautomatisk. Der vil således altid være brug for manuelle justeringer og ledelsesmæssige skøn f.eks. ved nedskrivning af tilgodehavender og varebeholdninger ifm. regnskabsaflæggelse.