Nummer: 102

NABOTJEK AF SÆRLIGE DANSKE OFFENTLIGGØRELSESKRAV OM SOLVENSFORHOLD TIL PENGE- OG REALKREDITINSTITUTTER OG VISSE FONDSMÆGLERSELSKABER.

Regelforum anbefaler, at regeringen igangsætter et nabotjek for at undersøge, om danske kreditinstitutter underlægges udvidede offentliggørelseskrav om deres solvensforhold i forhold til institutter i andre EU-lande

Dato:
24. juni 2021
Type af anbefaling:
Nabotjek
Tema:
Øvrige anbefalinger
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Følges

På EU-niveau er der fastsat regler for kreditinstitutters og visse fondsmæglerselskabers kapitalgrundlag. Det omfatter også regler for tilsynsmyndighedernes mulighed for at fastsætte et individuelt tillæg til de generelle kapitalkrav, der tager hensyn til særlige institutspecifikke risici (det individuelle solvensbehov). Desuden er der regler for, hvilke oplysninger som institutterne skal offentliggøre om deres solvensforhold. Det reguleres i kapitalkravsforordningens del 8. Den indeholder bl.a. en række specifikke krav til offentliggørelse af størrelsen og sammensætningen af det individuelle solvensbehov. 

Offentliggørelsesreglerne giver institutternes kreditorer og andre interessenter mulighed for indsigt i institutternes solvensforhold. Formålet hermed er yderligere at tilskynde institutterne til at opbygge et solidt kapitalgrundlag ud over minimumskravene for dermed at kunne tiltrække indskydere og investorer på fordelagtige vilkår for instituttet.
Ifølge Lov om finansiel virksomhed (§ 124, stk. 7) kan Finanstilsynet fastsætte nærmere regler om pengeinstitutters og realkreditinstitutters offentliggørelse af deres opgørelse af det individuelle solvensbehov. Det er udmøntet i §§4-6 i bekendtgørelsen om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov, og udbygget i bilag 2 til bekendtgørelsen. 

De særlige danske regler indebærer, at danske institutter underlægges supplerende og mere vidtgående oplysningskrav end de oplysningskrav, der er fastsat for kreditinstitutter og visse fondsmæglerselskabet i kraft af forordningen.

Et andet område, hvor der i Danmark er fastsat supplerende oplysningskrav til institutterne, vedrører den såkaldte institutspecifikke systemiske buffersats.
Den systemiske buffer er et tillæg til kapitalkravet til banker og realkreditinstitutter, der kan anvendes på specifikke typer af udlån (eksponeringer), hvor der vurderes at være en særlig samfundsøkonomisk risiko. 

I bekendtgørelse om opgørelse af den systemiske buffer, der trådte i kraft 28. december 2020, fastsættes, at institutterne skal offentliggøre den institutspecifikke systemiske buffersats, som opgøres ved en sammenvejning af de udlån på institutternes bøger, der er omfattet af systemiske buffersatser. Et tilsvarende krav om oplysning af den institutspecifikke systemiske buffersats findes ikke i EU-reglerne. 

De særlige danske offentliggørelseskrav er i strid med sigtet med at have samme oplysningskrav til alle institutter i EU fastsat i en forordning (en ”single rule book”). Samtidig kan de særlige danske offentliggørelsesregler være udtryk for en overimplementering af EU-reglerne.
 
 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at regeringen igangsætter et nabotjek for at undersøge, om danske kreditinstitutter underlægges udvidede offentliggørelseskrav om deres solvensforhold i forhold til institutter i andre EU-lande.

Nærmere bestemt anbefaler Regelforum, at følgende spørgsmål omfattes i nabotjekket:
•    I hvilket omfang er der indført supplerende offentliggørelseskrav vedrørende bankers solvensforhold udover de offentliggørelseskrav, der følger af kapitalkravsforordningens del 8. 

Regelforum anbefaler, at nabotjekket omfatter Tyskland, Finland, Nederlandene (medlemmer af Bankunionen) samt Sverige. 

Potentiale

Det vil være en administrativ lettelse for samtlige danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse fondsmæglerselskaber ikke at skulle offentliggøre supplerende oplysninger i forhold til de fælles oplysningskrav i EU. Endvidere giver de supplerende oplysninger markedsdeltagere og konkurrenter mulighed for større indsigt i danske institutters solvensforhold end i institutter i andre EU-lande, hvilket potentielt kan svække deres konkurrencevilkår. 


Relevant regulering  

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 EØS-relevant tekst (Kapitalkravsforordningen)  

Lov om finansiel virksomhed 

Bekendtgørelse nr. 2145 af 22/12/2020 om opgørelse af systemisk buffer 

Bekendtgørelse nr. 2155 af 03/12/2020 om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov


Yderligere oplysninger 

Regelforum har ikke kendskab til, hvorfor danske penge- og realkreditinstitutter underlægges andre og udvidede offentliggørelseskrav end dem, som er fastsat i medfør af EU-reglerne. Regelforum er ikke bekendt med, at det har været et ønske hos danske eller udenlandske investorer, hos andre interessenter eller hos offentligheden i øvrigt.

De enkelte institutter kan altid frivilligt offentliggøre deres institutspecifikke systemiske buffersats, hvis investorer ønsker den oplyst. Det centrale er, at der gælder ens offentliggørelseskrav for alle institutter i EU, og at der ikke fastsættes særlige krav for danske institutter.

Svar til Regelforum 

Anbefalingen følges ved at lave et nabotjek i Tyskland, Finland, Sverige og Nederlandene.