Nummer: 95

NABOTJEK AF ANVENDELSEN AF TRO- OG LOVEERKLÆRINGER SOM DOKUMENTATION VED TILBUD

Mange iværksættervirksomheder oplever store udfordringer med at byde på udbud og afsætte deres løsninger til det offentlige, da det kræver mange ressourcer. For at lette papirarbejdet i forbindelse med at byde på et udbud bør det undersøges, om en tro og love-erklæring, som dokumentation for oplysningerne i ESPD´et, er nok. Denne praksis fungerer godt i Sverige. 

Regelforum anbefaler derfor, at der laves et nabotjek med henblik på at afdække andre landes praksis for brug af dokumentation, herunder særligt deres brug af tro og love-erklæringer som alternativ til opfyldelse af omfattende dokumentationskrav. 

Dato:
24. juni 2021
Type af anbefaling:
Nabotjek
Tema:
Iværksætteri
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Mange iværksættervirksomheder oplever store udfordringer med at byde på udbud og afsætte deres løsninger til det offentlige. De største grunde til, at iværksættere ikke byder på offentlige udbud skyldes, at det er svært at byde og kræver for mange ressourcer .

Formålet med at indføre det fælles europæiske udbudsdokument var at lette transaktionsomkostninger ved indhentning af dokumentation fra virksomheder i udbudsprocessen. På trods heraf stilles der ofte mange krav til dokumentation i forbindelse med at give tilbud, hvor virksomheden skal vedhæfte adskillige dokumenter, så som årsregnskaber, certifikater mv. I Sverige skal tilbudsgivere blot vedhæfte en tro og love-erklæring. Det bør undersøges, om denne løsning også skal implementeres i Danmark.

Der er både byrder forbundet med at afgive dokumentation tidligt i udbudsprocessen, hvilket adresseres i Regelforums anbefaling IVRK 11, (), men der er også byrder forbundet med, at virksomheder skal indhente dokumentation efter, at den har vundet en offentlig opgave. Det gælder bl.a., at der i dag skal indhentes dokumentation for ren straffeattest for alle virksomhedens bestyrelsesmedlemmer. Det er særligt byrdefuldt, når virksomheden har udenlandske bestyrelsesmedlemmer.

Særligt set i lyset af at e-certis, det informationssystem, der hjælper med at identificere forskellige certifikater, der anmodes om i forbindelse med udbudsprocedurer i hele EU, fortsat ikke fungerer efter hensigten, er problemstillingen presserende.  

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at der udføres et nabotjek med henblik på at afdække andre landes praksis for brug af dokumentation, herunder særligt deres brug af tro og love-erklæringer som alternativ til opfyldelse af omfattende dokumentationskrav. I nabotjekket skal landene Sverige, Tyskland, og Finland indgå og eventuelt andre relevante lande. Nabotjekket kunne udføres ved. at det tages kontakt til det pågældende lands konkurrence- og forbrugerstyrelser.
 

Regelforum bemærker, at der ifm. revisionen af udbudsloven pågår en diskussion om samfundsansvar i offentlige udbud, der ikke er taget højde for med de foreslåede anbefalinger.

Potentiale     

Lavere transaktionsomkostninger for både de private virksomheder med også for de offentlige ordregivere.

Relevant regulering  

Udbudsloven

Yderligere oplysninger    

  • Dansk Industri, Dansk Erhverv, Akademikerne, SMVdanmark og Fagbevægelsens Hovedorganisation deltager i Forum for Offentlig-Privat Samarbejde (FOPS) under Erhvervsministeriet. Her fremlægges ligeledes anbefalinger til revidering af udbudsloven, bl.a. med henblik på at reducere transaktionsomkostninger og øge innovation og kvalitet i udbud, hvilket vil gøre det lettere for SMV’er og iværksættere at deltage i udbud.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i gang med at evaluere udbudsloven og har fremlagt en evalueringsrapport i foråret 2021, der blandt andet berører udfordringer for iværksættere og SMV’er, som vedrører disse anbefalinger.

Regelforum anbefaler, at der gennemføres et nabotjek af anvendelse af tro- og loveerklæringer som dokumentation ved tilbud. 

Som opfølgning på evalueringen af udbudsloven og i den netop vedtagne revision af udbudsloven, har regeringen fokus på at styrke samfundskontrakten gennem offentlige udbud, herunder styrke SMV’ers muligheder for at levere til den offentlige sektor. Bl.a. vil der blive etableret en national elektronisk løsning til håndtering af de offentlige udbudsprocesser, som alle virksomhederne fremadrettet skal anvende, når de sælger til det offentlige. Med den nationale elektroniske løsning til håndtering af de offentlige udbudsprocesser vil der bl.a. ske en standardiseret implementering af ESPD’et og på længere sigt e-forms. Dermed bliver barriererne for SMV’ers adgang til udbud mindsket, ligesom systemet vil give mulighed for datagenbrug, stordriftsfordele og lavere transaktionsomkostninger og dermed færre byrder for erhvervslivet.
 
Yderligere vil Regeringen med den netop vedtagne revision af udbudsloven give mindre virksomheder bedre adgang til udbud ved at begrænse muligheden for at udvælge på baggrund af omsætning, da dette ofte kan være en barriere for de mindre virksomheder. Med den netop vedtagne revision af udbudsloven har regeringen sikret, at det har konsekvenser, hvis ordregivere har undladt at opdele en kontrakt eller at forklare, hvorfor kontrakten ikke opdeles. Manglende opdeling eller forklaring kan således fremadrettet blive straffet med bøde. 

KFST vil frem mod en eventuel næste evaluering af loven gennemføre nabotjekket.