Nummer: 60

MOTORREGISTERET SKAL IKKE PÅLÆGGE VIRKSOMHEDERNE INDBERETNINGSBYRDER, NÅR DE SAMME OPLYSNINGER KAN KØBES PÅ MARKEDET

Folketinget har netop vedtaget en lov, som betyder, at alle der erhvervsmæssigt sælger brugte køretøjer, som fx brugtvognsforhandlere, skal indberette priser løbende til Motorregisteret. Erhvervslivets EU- og Regelforum skønner, at det vil medføre ca. 1.8 mio. manuelle indberetninger årligt. Motorregisteret skal anvende oplysningerne til det nye semiautomatiske værdifastsættelsessystem. 

Der findes private aktører, som råder over disse data. Ved at købe denne data, vil regeringen kunne undgå at pålægge erhvervslivet en unødvendig administrativ byrde samt opnå en bedre datakvalitet som følge af færre fejlindberetninger og fejlindtastninger. 

Erhvervslivets EU- og Regelforum anbefaler derfor, at Motorregisteret i stedet køber den relevante data til det semiautomatiske værdifastsættelsessystem af private aktører.
 

Dato:
15. december 2020
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
DATA
Ansvarlig ministerium:
Skatteministeriet
Status på anbefaling:
Følges ikke

Anbefaling

Folketinget har netop vedtaget regeringens lovforslag L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven.
(Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).

Forslaget indeholder en bemyndigelsesbestemmelse til Skatteministeren. Med denne bemyndigelse kan ministeren ved bekendtgørelse kræve, at alle, der erhvervsmæssigt sælger brugte køretøjer, skal indberette priser løbende. Denne data skal anvendes til udviklingen af et semiautomatisk værdifastsættelsessystem. 

Formålet med det semiautomatiske værdifastsættelsessystem er jf. Skatteministerens svar på SAU L 32 spm. 4 at skabe et system der: ”kan fungere som et effektivt værktøj til værdifastsættelse af brugte køretøjer m.v. Systemet skal således sikre et bedre datagrundlag for disse køretøjer. Det er hensigten, at systemet på sigt skal kunne anvendes i alle sammenhænge, hvor der sker en værdifastsættelse af et køretøj, herunder eksempelvis ved import og eksport.” 

Ideen med at lave semiautomatisk værdiansættelse er grundlæggende god, men det er stærkt problematisk, at der lægges op til en utidssvarende dataindsamling, som vil bestå af i omegnen af 1.8 mio. manuelle indberetninger, hvilket vil medføre en anseelig administrativ byrde. 

Det til trods for, at Motorstyrelsen vil kunne købe den selv samme data fra private aktører (fx Bilbasen.dk). Ud over at det vil friholde særligt brugtvognsforhandlere for denne nye administrative byrde, vil det også bidrage til en bedre datakvalitet i og med, at flere fejlindberetninger og fejltastninger kan undgås.  

Det er vurderingen, at den data, som vil kunne købes af private aktører, dækker 99 pct. af de handler, der sker på det danske marked.

Erhvervslivets EU- og Regelforum anbefaler, at Motorstyrelsen køber den relevante data til det semiautomatiske værdifastsættelsessystem af private aktører, så virksomhederne ikke bliver pålagt en ny administrativ byrde.

Erhvervslivets EU- og Regelforum anbefaler også, at Skatteministeren ikke anvender sin bemyndigelsesbestemmelse til at udstede en bekendtgørelse, der kræver, at alle, der erhvervsmæssigt sælger brugte køretøjer, skal indberette priser løbende. 
 

Potentiale     

Et skøn foretaget af SMV Danmark viser, at det vil medføre løbende administrative byrder svarende til 24 mio. kr., hvis alle, der erhvervsmæssigt sælger brugte køretøjer, skal indberette priser løbende. 

Dette skøn baserer sig på oplysninger fra bilbasen.dk og Danmarks Statistik for 2019. 

Samlet set blev der solgt 389.200 brugte køretøjer. Prisen blev i gennemsnit justeret 4,5 gange, hvilket betyder, at der i gennemsnit skal foretages 4,5 indberetninger for hver af de solgte brugte køretøjer.   

Hvis disse oplysninger skulle indberettes manuelt, ville det medføre 1.751.400 indberetninger. 

Motorstyrelsen har givet et groft estimat for det forventede tidsforbrug pr. indberetning svarende til ca. 3 min. 
Jf. Danmarks Statistik er den gennemsnitlige timepris for ”andet salgsarbejde”, som også omfatter salg af biler, på 272,24 kr.

Samlet set vil det medføre en omkostning på ca. 52 årsværk, svarende til ca. 24 mio. kr. 

Relevant regulering    

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.)

Yderligere oplysninger    

SMV Danmark har forelagt sagen for Folketingets Skatteudvalg i forbindelse med folketingets 1. behandling af lovforslaget. 

Skatteministeren har besvaret et lovspørgsmål SAU L 32 spm. 4 om emnet, hvori skatteministeren tilkendegiver følgende: 

”Den nærmere rækkevidde af indberetningspligten, herunder hvordan begreberne skal tolkes, vil blive fastsat i en bekendtgørelse, som vil blive sendt i offentlig høring. I den forbindelse vil erhvervslivet få mulighed for at komme med bemærkninger, og Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering vil tage nærmere stilling til de administrative konsekvenser for erhvervslivet ved indberetningspligten.”

Af lovforslagets almindelige bemærkninger fremgår det, at 

”Erhvervsstyrelsen – Område for Bedre Regulering (OBR) vurderer, at lovforslaget samlet kan medføre administrative byrder for erhvervslivet på over 4 mio. kr.” samt at ”OBR vil tage nærmere stilling til de administrative konsekvenser i forbindelse med udmøntningen af bemyndigelsesbestemmelsen.

De administrative byrder er ikke opgjort i forbindelse med lovforslaget, da det ikke er muligt at undersøge virksomhedernes forventede tidsforbrug pr. indberetning tilstrækkeligt førend de konkrete informationsforpligtelser, er defineret.” 
 

Det kan indledningsvist oplyses, at udviklingen af det semiautomatiske værdifastsættelsessystem er en del af Aftale om omlægning af bilafgifterne fra september 2017, hvor der blev afsat midler til forbedring af kontrollen med bilafgifterne, herunder ud-vikling og implementering af bedre it-understøttelse i form af en semiautomatisk værdifastsættelse i DMR.

Forslaget skal derfor også ses i sammenhæng med Aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet fra 2019 og Aftale om styrkelse af motorområdet fra juni 2020, der blev indgået mellem Regeringen (Socialdemokratiet,), Venstre, Dansk Folkeparti, Radi-kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. 

Formålet med begge aftaler var at styrke kontrollen med motorområdet, herunder særligt i forbindelse med værdifastsættelse af bilerne ved eksport, import og genberegning. 

Det semiautomatiske værdifastsættelsessystem er under udvikling i Skatteforvaltningen, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt nærmere at specificere de administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 

Ved værdifastsættelse af køretøjer tager Skatteforvaltningen i dag udgangspunkt i annoncerede priser, fx på internettet, og herudfra skønnes handelspriser. Det nuværende datamateriale kan give anledning til usikkerhed og upræcise værdifastsættelser, da de bygger på annoncerede priser. 

Skatteforvaltningen er således afhængig af, at der kan købes adgang til data om annoncerede priser fra private aktører. De enkelte annoncører er dog ikke forpligtede over for Skatteforvaltningen til at sikre rigtigheden af sådanne oplysninger. De data, som Skatteforvaltningen køber sig til, dækker endvidere ikke hele markedet, da der kan annonceres på mange portaler. Nogle bilsegmenter er derudover ikke stærkt repræsenteret i den tilkøbte data.

Skatteforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke adgang til data vedrørende faktiske salgspriser for brugte køretøjer, da der bl.a. ikke findes en mulighed for at købe oplysninger om salgspriser fra private aktører.

Det anses derfor ikke for en mulighed at fortsætte med at købe data fra private aktører, da der ønskes en generel forbedring af kontrollen med bilafgifterne.

Skatteforvaltningen køber i dag data om annoncerede priser fra private aktører, herunder eBay Classifieds Scandinavia. I SAU L 32 – spm. 13 skriver eBay, at de ”gerne indgår aftale […] i forhold til levering af data, som vi i forvejen stiller til rådighed […].”. Skatteforvaltningen er i dialog med eBay, men af ovenstående anførte grunde anses det ikke for en langsigtet løsning at fortsætte med at købe data fra eksterne leverandører. 

For så vidt angår data om salgspriser bliver de ikke stillet til rådighed af eBay i dag. 

For så vidt angår muligheden for at lave et tekniske samarbejde om indsamlingen af data har der endnu ikke været dialog med eBay herom. Skatteforvaltningen forventer at komme med en udmelding herom til forhandlere m.v.

Det bemærkes, at lovforslaget alene vedrører en bemyndigelse til, at skatteministeren senere kan udmønte indberetningspligten m.v. i en bekendtgørelse, når det semiautomatiske værdifastsættelsessystem er færdigudviklet. 

Den nærmere rækkevidde af indberetningspligten, herunder hvordan begreberne skal tolkes, vil blive fastsat i en bekendtgørelse, som vil blive sendt i offentlig høring. I den forbindelse vil erhvervslivet få mulighed for at komme med bemærkninger, og Er-hvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering vil tage nærmere stilling til de administrative konsekvenser for erhvervslivet ved indberetningspligten.