Nummer: 78

MERE SMIDIG OVERDRAGELSE AF ERHVERVSEJENDOMME I LANDDISTRIKTER

Regelforum anbefaler, at der indføres regler, der sikrer udskydelse af avanceskatter på erhvervsejendomme (hvis der samtidig oprettes et sælgerpantebrev) på op til 20 år i stedet for de nuværende 10 år. Avanceskatten afregnes til skat som i de nugældende regler i takt med, at pantebrevet indfries. 

Dermed vil iværksætteriet og generationsskifter blive styrket i landdistrikterne i Danmark. 

Dato:
25. marts 2021
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
Iværksætteri
Ansvarlig ministerium:
Skatteministeriet
Status på anbefaling:
Følges ikke

Landbruget har et generationsskifteproblem, der vokser støt.

Gennemsnitsalderen for danske landmænd er steget i løbet af de seneste 10 år, og i dag er en gennemsnitlig dansk landmand ifølge Danmarks statistik 59 år. Fra 2008 til 2015 er den arealvægtede gennemsnitsalder for personer, der ejer mere end 30 ha, steget med ca. 0,6 år pr. år viser en udredning fra Københavns Universitet. 

I perioden 2017-2019 er antallet af landbrugsbedrifter faldet med 800-900 bedrifter pr. år.

Generationsskifter er notorisk svære i landbruget. Køber er typisk meget lidt likvid, og aktivsummerne er store. I 2019 havde en gennemsnits heltidsbedrift jordbrugsaktiver for ca. 45 mio. kr.  

På trods heraf skulle en sælger, der afstod en erhvervsejendom, frem til og med 2019 beskattes af hele den eventuelle ejendomsavance, som afståelsen medførte, i afståelsesåret.

Det blev ændret med vedtagelsen af L36 fra Folketingsåret 2019/2020. De nye regler giver en sælger af en erhvervsejendom adgang til at udskyde beskatningen af hele eller en del af ejendomsavancen (op til 10 pct. af afståelsessummen), når der i forbindelse med handlen udstedes et sælgerpantebrev, hvor køber afregner en del af afståelsessummen med sælger løbende (op til 10 år).  

Skatten vil dermed først skulle betales over en periode på op til 10 år efter afståelsen i stedet for – som efter de almindelige regler – ved afståelse af ejendommen. 

L36 blev vedtaget af alle folketingets partier med undtagelse af ALT og EL. 

Landbruget
Forslaget i L36 var fra starten tænkt som en håndsrækning til landbruget. Det fremgår bl.a. af forhandlingerne omkring L 225 fra Folketingsåret 2018/2019, hvor lovforslaget blev behandlet første gang. Tanken er, at man med forslaget åbner for udskydelse af beskatning: Køber får en lavere kapitalbelastning ift. banklån på den yderste del af finansieringen af opkøbet. Og sælger kan bruge samme model, hvis han skal købe en anden bedrift. 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at der indføres mulighed for udskydelse af avanceskatter på erhvervsejendomme (hvis der samtidig oprettes et sælgerpantebrev) på op til 20 år i stedet for de nuværende 10 år. Avanceskatten afregnes til Skatteforvaltningen som i de nugældende regler i takt med, at pantebrevet indfries. 

Da den udskudte skat jf. L36 altid skal afregnes i lige store rater, vil det underliggende pantebrev altid være med variabel ydelse, men faste afdrag – også kaldet et serielån. For en landbrugsbedrift med en salgssum på 50 mio. kr., vil pantebrevet maksimalt kunne andrage 5 mio. kr. (10 pct. jf. L36). 

En udskydelse af avanceskatten vil således årligt andrage 500.000 kr. hvis lånet er 10 år (som loven er i dag) – og 250.000 kr. (hvis loven ændres som foreslået). Løbetiden fordobles, afdraget halveres. 

Der skal udover afdrag også betales rente af køber af bedriften. Renteindtægterne kan være skattepligtige for sælger af bedriften.

Det forventes ikke, at ordningen vil have provenuvirkning af betydning. 

Potentiale     

Ved at udskyde beskatningen af sælgerpantebreve i op til 20 år vil man sikre et lettere generationsskifte. Ligeledes vil en afdragsperiode på op til 20 år reducere kapitalbelastningen i de første år og finansieringen vha. sælgerpantebreve vil minde mere om den øvrige finansiering af ejendommen. 

Sælgerpantebrevsfinansiering anvendes særligt i forbindelse med salg af mindre landbrugsvirksomheder. 

Relevant regulering    

Forslaget omkring udvidelse af 10 årsgrænsen til 20 år vil kræve en ændring af § 6 D i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

I december 2019 vedtog et bredt flertal i Folketinget at indføre den såkaldte pantebrevsmodel, der giver sælgeren af en erhvervsejendom adgang til at udskyde beskatningen af hele eller en del af ejendomsavancen (op til 10 pct. af afståelsessummen), når der i forbindelse med handlen udstedes et sælgerpantebrev. Skatten vil dermed først skulle betales over en periode på op til 10 år efter afståelsen i stedet for ved afståelse af ejendommen. 

Formålet med ordningen er at skabe bedre muligheder for generationsskifte for bl.a. unge landmænd og andre erhvervsdrivende ved køb og salg af erhvervsejendomme. Det skyldes, at pantebrevsmodellen ved salg af erhvervsejendomme bevirker, at op til 10 pct. af købesummen kan genanbringes i den solgte erhvervsejendom. 

Skattebegunstigelsen tilfalder i første omgang de sælgere af erhvervsejendomme, som vælger at geninvestere ejendomsavancen helt eller delvist i den afstående ejendom via et sælgerpantebrev. Indirekte gavner ordningen dog også køber, der får bedre mulighed for at rejse den fornødne likviditet til at overtage ejendommen. 

Der er tale er om en ny ordning, hvor erfaringerne endnu er begrænsede. Det er derfor usikkert i hvilket omfang, at en forlængelse af afdragsperioden vil øge anvendelsen af ordningen. Dertil kommer, at en forlængelse af afdragsperioden fra 10 til 20 år vil øge mindreprovenuet forbundet med ordningen med skønsmæssigt 10-20 mio. kr. årligt opgjort i varig virkning efter tilbageløb og adfærd. I de første år vil mindreprovenuet dog være noget større. Dette mindreprovenu vil skulle finansieres og altså indgå i den samlede prioritering af den statslige udgiftsramme.