Nummer: 147

Tilpasning af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener  

(EU 2022/431 af 9. marts 2022) 

Dato:
23. juni 2022
Type af anbefaling:
Implementeringsplan for EU-retsakter
Tema:
Øvrige anbefalinger
Ansvarlig ministerium:
Beskæftigelsesministeriet

Indflyvningstekst 

Ændringsdirektivet indfører nye eller skærpede grænseværdier for arbejdsmiljøluften for tre kemiske stoffer (akrylonitril, benzen samt nikkel og nikkelforbindelser). Endvidere betyder ændringsdirektivet, at reproduktionstoksiske stoffer bliver omfattet af direktivet og således fremover skal reguleres efter samme regler som kræftfremkaldende stoffer. Herudover stilles der krav om, at arbejdsgivere skal sikre uddannelse af sundhedspersonale, der arbejder med farlige medicinske produkter. Endelig pålægges EU-Kommissionen at forberede en række fremadrettede initiativer med henblik på senere opdateringer af direktivet. Det drejer sig om forslag til definition af farlige medicinske produkter og en indikativ liste med farlige medicinske produkter. Inden udgangen af 2022 skal Kommissionen endvidere udarbejde handlingsplan for fastsættelsen af grænseværdier for 25 nye stoffer og for skærpelsen af grænseværdien for kvartsstøv. 

Konsekvenser for erhvervslivet 

De nye eller skærpede EU-grænseværdier betyder begrænsede skærpelser af de gældende danske grænseværdier. Stofferne er i forvejen omfattet af eksisterende regler med krav om at undgå unødig udsættelse for stofferne i arbejdsmiljøet. Der forventes derfor som udgangspunkt ikke væsentlige yderligere omkostninger. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være enkelte virksomheder som vil have omstillingsomkostninger i form af udgifter til evt. kontrolmålinger, lettere ombygning, øget ventilation m.m.  

I forhold til medtagningen af reproduktionstoksiske stoffer i direktivet er det vurderingen, at det i det væsentligste allerede er dækket af de danske regler. Tilsvarende vurderes direktivets krav om løbende oplæring af arbejdstagere, der håndterer farlige medicinske produkter, allerede at gælde i dansk lovgivning. For begge stofgrupper gælder der endvidere i de eksisterende regler allerede krav om at undgå unødig udsættelse. Der forventes derfor som udgangspunkt ikke væsentlige yderligere omkostninger. 

Metode til implementering 

Direktivets nye eller ændrede grænseværdier vil skulle implementeres som ændringer i bilag til bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (grænseværdibekendtgørelsen). Ændringen af direktivets til også at omfatte reproduktionstoksiske stoffer samt indførelsen af uddannelseskrav ved arbejde med og farlige medicinske produkter kan betyde, at der også er behov for mindre ændringer i andre bekendtgørelser på beskæftigelsesministeriets område, herunder kræftbekendtgørelsen.  

Inddragelse af interessenter 

Arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget i implementeringen via arbejdsmiljørådet og udkast til bekendtgørelser vil blive sendt i offentlig høring via høringsportalen. Det er forventningen at inddragelse af parterne og offentlig høring vil ske i efteråret 2023. 

Undersøgelse af implementering i andre EU-lande 

På samme måde som i Danmark gennemføres EU's arbejdsmiljødirektiver ved administrative forskrifter i bl.a. Tyskland, Holland, Sverige og Norge. 

For grænseværdier indgår det i Arbejdstilsynets beslutningsprocedurer at undersøge, hvordan bl.a. ovennævnte lande fastsætter grænseværdier for tilsvarende stoffer i arbejdsmiljøet. 

 

  

Anbefaling

Forummets bemærkninger til implementeringsplanen 

Erhvervslivets EU- og Regelforum noterer sig, at Arbejdstilsynet angiver at ville inddrage arbejdsmarkedets parter i direktivimplementeringen via Arbejdsmiljørådet. Det følger af fast procedure for inddragelse af arbejdsmarkedets parter ved implementering af EU-direktiver om arbejdsmiljø i Danmark. Det følger også af fast procedure, at arbejdsmarkedets parters drøftelse af implementeringen finder sted her. Regelforum anbefaler i den forbindelse, at denne implementeringsplan sendes til høring i Arbejdsmiljørådet. 

Regelforum har herudover følgende anbefalinger og bemærkninger til enkelte dele af planen. 

Metode til implementering

For så vidt angår implementering af de tre nye grænseværdier har Arbejdsmiljørådet sammen med Arbejdstilsynet udarbejdet en proces for samarbejdet om fastsættelse og implementering af grænseværdier, som det er forventningen vil finde anvendelse i denne sag.  

Erhvervslivets EU- og Regelforum bemærker dertil, at det er Arbejdstilsynets vurdering, at de nye krav i direktivet - hvor der er medtagning af reproduktionstoksiske stoffer og et nyt krav om løbende oplæring af arbejdstagere, der håndterer farlige medicinske produkter - allerede er gældende i dansk arbejdsmiljøregulering. Regelforum er enig i disse vurderinger.  

Inddragelse af interessenter 

Erhvervslivets EU- og Regelforum vil gerne understrege vigtigheden af reel interessentinddragelse i regi af Arbejdsmiljørådet ifm. implementeringen af direktivet, herunder at denne implementeringsplan sendes til høring i Arbejdsmiljørådet også. Inddragelsen bør ske i god tid før den offentlige høring.