Nummer: 94

KOMMUNALT NABOTJEK AF KOMMUNERS BRUG AF MARKEDSDIALOG OG LEVERANDØRLISTER MHP. AT STYRKE RAMMERNE FOR IVÆRKSÆTTERES DELTAGELSE I OFFENTLIGE INDKØB

Det er af stor betydning for mange iværksættere og små virksomheder, at de har mulighed for at kunne teste eller sælge produkter eller løsninger til en dansk offentlig institution. Desværre oplever mange iværksættere og små virksomheder store udfordringer med at komme i dialog med offentlige indkøbere – særligt i forhold til indkøb under tærskelværdierne.

Regelforum anbefaler, at der udføres et kommunalt nabotjek af forskellige kommuners praksis for indkøb og samarbejde med små virksomheder med henblik på at skabe transparens om best practices inden for kommunale indkøb. Det kan fx være i forhold til kommuners brug af leverandørlister og markedsdialog. 

Dato:
24. juni 2021
Type af anbefaling:
Nabotjek
Tema:
Iværksætteri
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Når en dansk startup udvikler et nyt produkt, som er målrettet offentlige institutioner, så som kommuner eller hospitaler, så er det altafgørende, at virksomheden kan teste eller sælge sin løsning til en dansk offentlig partner. Det kan validere virksomhedens produkt eller løsning, og derved gøre det lettere for virksomheden at afsætte sit produkt eller service til udenlandske offentlige institutioner. 

Mange iværksættervirksomheder oplever dog store udfordringer med at komme i dialog med offentlige indkøbere – særligt vedrørende projekter under tærskelværdierne, da disse projekter oftest ikke er offentligt tilgængelige. 

Ved projekter under tærskelværdierne sender den offentlige ordregiver ofte materialet til en lukket kreds af virksomheder, der får mulighed for at afgive et tilbud på opgaven. Små virksomheder oplever, at det er svært at blive inviteret til at deltage i konkurrencen og etablere sig som ’top of mind’ hos kunderne med henblik på at blive inviteret til at byde på opgaver, jf. evalueringens s. 45. Det kan skyldes, at det er svært for den offentlige ordregiver at have det fulde overblik over potentielle leverandører, hvorfor ordregiveren ofte vil kontakte store, velkendte virksomheder. Dermed risikerer man, at ordregivere overser de små og nye virksomheder, som også kunne være egnet til at udføre opgaven – måske endda til en bedre pris og/eller mere innovativt. 

Regelforum er bekendt med, at nogle kommuner og statslige organisationer tilbyder virksomheder mulighed for at skrive sig op som mulig leverandør af forskellige varer og ydelser. Det giver små virksomheder og iværksættere mulighed for at synliggøre deres kompetencer, varesortiment og ydelser. Listerne gør det nemmere for offentlige ordregivere at få overblik over private udbydere på markedet, herunder også de mindre virksomheder, som ellers kan blive overset, når der indhentes tilbud. 

Derudover er nogle offentlige ordregivere bedre end andre til at anvende markedsdialog i forbindelse med deres indkøb. Markedsdialog er et redskab, som kan give den offentlige institution en indsigt i, hvilke løsninger der eksisterer på det pågældende marked, hvad der fungerer godt og dårligt, og om der er kommet nye løsninger. Det kan også give myndigheden et overblik over aktørerne på markedet, og hvem der muligvis er interesseret i at byde på opgaven.  Det kan medføre bedre indkøb og nedbringe transaktionsomkostninger for små virksomheder og iværksættere, da den offentlige myndighed kan sikre sig ikke at opstille fordyrende og unødvendige krav. 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at der udføres et kommunalt nabotjek af forskellige kommuners praksis for indkøb og samarbejde med små virksomheder med henblik på at skabe transparens om best practices inden for kommunale indkøb. 

Det kommunale nabotjek skal indeholde kommunernes brug af leverandørlister og markedsdialog.

Det kommunale nabotjek bør omfatte best practises fra Aarhus Kommune, Furesø Kommune, Haderslev Kommune og Ringsted Kommune og eventuelle andre relevante kommuner.
 

Regelforum bemærker, at der ifm. revisionen af udbudsloven pågår en diskussion om samfundsansvar i offentlige udbud, der ikke er taget højde for med de foreslåede anbefalinger.

Potentiale     

Ved at sikre, at det offentlige i højere grad køber ind fra små virksomheder, styrker det danskes virksomheders potentiale til at vokse sig store. Det kan endvidere fremme innovative løsninger i det offentlige, da iværksættere som segment bidrager med innovation og fornyelse. 

Relevant regulering    

Udbudsloven 

Yderligere oplysninger  

  • Dansk Industri, Dansk Erhverv, Akademikerne, SMVdanmark og Fagbevægelsens Hovedorganisation deltager i Forum for Offentlig-Privat Samarbejde (FOPS) under Erhvervsministeriet. Her fremlægges ligeledes anbefalinger til revidering af udbudsloven, bl.a. med henblik på at reducere transaktionsomkostninger og øge innovation og kvalitet i udbud, hvilket vil gøre det lettere for SMV’er og iværksættere at deltage i udbud.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i gang med at evaluere udbudsloven og har fremlagt en evalueringsrapport i foråret 2021, der blandt andet berører udfordringer for iværksættere og SMV’er, som vedrører disse anbefalinger.
     

Svar til Regelforum

Regelforum anbefaler, at der udføres et kommunalt nabotjek af forskellige kommuners praksis for indkøb og samarbejde med små virksomheder med henblik på at skabe transparens om best practices inden for kommunale indkøb. 

Det kommunale nabotjek skal indeholde kommunernes brug af leverandørlister og markedsdialog.

Det kommunale nabotjek bør omfatte best practises fra Aarhus Kommune, Furesø Kommune, Haderslev Kommune og Ringsted Kommune og eventuelle andre relevante kommuner.

Det ligger regeringen på sinde, at iværksættere og små og mellemstore virksomheder (SMV) har de bedste forudsætninger for at deltage i offentlige udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i deres evaluering af udbudsloven fra maj 2021 gennemgået udbudsdirektivets understøttelse af SMV’ers adgang til offentlige udbud samt behandlet forslag fra de i alt 48 høringssvar, som blev fremsat af ordregivere, tilbudsgivere og andre interessenter. 

Revision af udbudsloven, som blev vedtaget den 9. juni 2022 af regeringen, SF, RV, KD og DF, er blevet implementeret i forlængelse af aftalen En ny reformpakke for dansk økonomi. Med disse aftaler har regeringen styrket samfundskontrakten gennem offentlige udbud. Denne indsats styrker blandt andet SMV’ers muligheder for at levere til den offentlige sektor, herunder ved at sikre synlighed om opdeling af kontrakter i Statens og Kommunernes Indkøbsservices årsrapporter og sikre nemmere adgang for SMV’er til offentlige opgaver gennem en kommende vejledning til ordregivere om inklusion af SMV’er til offentlige ordregivere. Derudover er det aftalt at lave en national elektronisk løsning til håndtering af de offentlige udbudsprocesser, som alle virksomhederne fremadrettet skal anvende, når de sælger til det offentlige. Med den nationale elektroniske løsning til håndtering af de offentlige udbudsprocesser vil der bl.a. ske en standardiseret implementering af ESPD’et og på længere sigt e-forms. Dermed bliver barriererne for SMV’ers adgang til udbud mindsket, ligesom systemet vil give mulighed for datagenbrug, stordriftsfordele og lavere transaktionsomkostninger og dermed færre byrder for erhvervslivet. 

KFST vil frem mod en eventuel næste evaluering af loven gennemføre et nabotjek, mhp. at undersøge best practice i kommunerne vedr. markedsdialog.

Regeringens afrapportering på anbefaling

Der er gennemført et ”nabotjek” af forskellige kommuners og andre offentlige ordregiveres praksis for indkøb og samarbejde med små virksomheder med henblik på at skabe transparens om bedste praksis.

I regi af Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS)* er der i 2022 udarbejdet en række anbefalinger omkring SMV-venlige offentlige udbud. Dertil er gennemført en kommunikationskampagne i samarbejde med medlemmerne af FOPS. Udover anbefalingerne er udarbejdet en række cases fra forskellige kommunale og andre ordregivere, som konkretiserer, hvordan der bl.a. kan arbejdes med markedsdialog og andre tiltag i praksis.

Materialet kan findes under overskriften 'BedreSMVudbud – ny kampagne for bedre inklusion af SMV’er i udbud' på kfst.dk

* = medlemmerne af FOPS er udpeget efter indstilling fra DI, Danske Regioner, KL, Dansk Erhverv, SKI, SMVdanmark, FH, Akademikerne, Bygherreforeningen, AE-rådet, IKA, SKI, Erhvervsministeriet, Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Transportministeriet, Forsvarsministeriet, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.