Nummer: 87

KORTLÆGNING AF ANDELEN AF NYE SMÅ VIRKSOMHEDER SOM VINDER OFFENTLIGE INDKØB UNDER EU-TÆRSKELVÆRDIEN

Der eksisterer i dag ikke information om små virksomheders andel af offentlige indkøb, som er under tærskelværdierne for EU-udbud. Den manglende transparens om offentlige indkøb under tærskelværdierne er et problem, da det betyder, at små virksomheder muligvis kun i ringe grad indgår i konkurrencen. 

Regelforum anbefaler, at regeringen igangsætter initiativer, der kan tilvejebringe transparens om små virksomheders andel i offentlige indkøb under tærskelværdierne. Fx kan regeringen gennemføre en kortlægning årligt i forbindelse med ’Status for offentlig konkurrence’, som udgives hvert år.   
 

Dato:
24. juni 2021
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
Iværksætteri
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Følges ikke

Få små nye virksomheder i offentlige indkøb under EU-tærskelværdierne
Til trods for at små virksomheder med under 50 medarbejdere udgør knap 98 pct. af det samlede antal danske virksomheder, så vinder små virksomheder kun 38 pct. af alle offentlige kontrakter (dvs. andre kontrakter end rammeaftaler), som udbydes i EU-udbud. Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens evaluering af udbudsloven fra 2021, s. 36

En anden tendens i evalueringen viser, at små virksomheder oftest vinder offentlige udbud, der har relativt lave kontraktværdier. Således vinder små virksomheder næsten ca. 47 % af de udbud, som har en kontraktværdi på under 1 mio. kr., jf. figur 3.2 på s. 37 i evalueringen. I evalueringen antages det på den baggrund, at små virksomheder vinder en relativt større andel af de kontrakter, som ikke sendes i EU-udbud som følge af, at kontraktværdien ligger under tærskelværdien for EU-udbud. 

Små virksomheders andel i offentlige indkøb under tærskelværdierne, kendes ikke i dag, og der findes ikke nogen mekanismer, som sikrer denne gennemsigtighed. Dette er til trods for, at det offentlige foretager indkøb for betydelige summer under tærskelværdierne for EU-udbud. 

Regelforum er derfor ikke enige i, at denne konklusion kan drages ud fra evalueringens undersøgelse af EU-udbud, da der reelt ikke i dag eksisterer oplysninger, som underbygger antagelser, der går på udbud under tærskelværdierne. Regelforum finder det endvidere problematisk, at der i evalueringen laves denne kobling mellem indkøb over- og under tærskelværdierne, da præmisserne for indkøbene er forskellige. EU-udbud indebærer i sagens natur konkurrenceudsættelse og offentliggøres i den europæiske database Tenders Electronic Daily (TED). Ved indkøb under tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse kan ordregivere fx vælge at invitere 2- 3 virksomheder til at afgive tilbud. Der er således færre krav til, at en offentlig myndighed skal invitere små virksomheder til at deltage, selvom de potentielt opfylder alle krav til egnethed. Regelforum gør i den sammenhæng opmærksom på, at små virksomheder i højere grad end de større virksomheder netop oplever, at det er svært at blive inviteret til at deltage i konkurrencen, jf. evalueringens s. 44. 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at regeringen iværksætter initiativer, der skal tilvejebringe transparens om offentlige indkøb under tærskelværdierne, som kan bruges til at underbygge konkrete målsætninger om små virksomheders andel heraf. 

Det kan fx ske ved, at man i forbindelse med den årlige ’Status for offentlig konkurrence’ udarbejder en kortlægning af andelen af små virksomheder (under 50 ansatte), som deltager i og vinder mindre offentlige indkøb af varer og tjenester under EU-tærskelværdien (altså ikke EU-udbud).
 

Regelforum bemærker, at der ifm. revisionen af udbudsloven pågår en diskussion om samfundsansvar i offentlige udbud, der ikke er taget højde for med de foreslåede anbefalinger.

Potentiale

Det offentlige køber ind for ca. 380 mia. kr. hvert år.  Knap 60 mia. kr. gik i 2018 til kontrakter og rammeaftaler via EU-udbud, jf. evalueringens s. 24. Det indikerer, at der er gode forretningsmuligheder for små virksomheder ved det offentliges indkøb under tærskelværdierne. 

Formålet med udbudsloven er at fastlægge procedurerne for offentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler, jf. udbudslovens § 1. Reglerne skal også skabe lige adgang for virksomheder til at få del i de offentlige kontrakter. Udbudslovens afsnit IV og V regulerer de offentlige indkøb, som er under tærskelværdierne, men er også omfattet af ovenstående formål. Spørgsmålet er, hvordan man kan sikre sig, at dette formål efterleves for offentlige indkøb under tærskelværdierne, når man ikke har strukturerede oplysninger om, hvordan indkøbene foregår, hvilke typer af virksomheder de kommer til gode mv. 


Relevant regulering  

Udbudslovens afsnit IV og V


Yderligere oplysninger 

  • Dansk Industri, Dansk Erhverv, Akademikerne, SMVdanmark og Fagbevægelsens Hovedorganisation deltager i Forum for Offentlig-Privat Samarbejde (FOPS) under Erhvervsministeriet. Her fremlægges ligeledes anbefalinger til revidering af udbudsloven, bl.a. med henblik på at reducere transaktionsomkostninger og øge innovation og kvalitet i udbud, hvilket vil gøre det lettere for SMV’er og iværksættere at deltage i udbud. 
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i gang med at evaluere udbudsloven og har fremlagt en evalueringsrapport i foråret 2021, der blandt andet berører udfordringer for iværksættere og SMV’er, som vedrører disse anbefalinger
     

Regelforum anbefaler, at regeringen iværksætter initiativer, der skal tilvejebringe transparens om offentlige indkøb under tærskelværdierne, og som kan bruges til at underbygge konkrete målsætninger om små virksomheders andel heraf. Det kan fx ske ved, at man i forbindelse med den årlige status på offentlige indkøb udarbejder en kortlægning af andelen af små virksomheder (under 50 ansatte), som deltager i og vinder mindre offentlige indkøb af varer og tjenester under EU-tærskelværdien.

Regeringen anerkender vigtigheden af, at små virksomheder skal have gode forudsætninger for at deltage i konkurrencen om de offentlige indkøb, herunder indkøb under tærskelværdierne. Derfor var små og mellemstore virksomheder også et særligt fokuspunkt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens evaluering af udbudsloven, som blev offentliggjort i maj 2021. Flere af de afgivne høringssvar satte ligeledes fokus på de barrierer, som små virksomheder oplever. Evalueringen viste, at små virksomheder generelt oplever det som vanskeligere at byde på offentlige opgaver end større virksomheder, og særligt ved opgaver under tærskelværdierne oplever små virksomheder i højere grad end de større, at det er svært at blive inviteret til at deltage i konkurrencen. Dette beskrives dog som et vilkår, der gælder både på det offentlige og private marked. 

En undersøgelse af små virksomheders andel af indkøb under tærskelværdierne vil kræve, at informationen indhentes for hver ordregiver, eller at ordregiverne bliver forpligtede til at offentliggøre informationerne – begge dele vil være omkostningstungt for ordregiverne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil undersøge muligheden for, hvorvidt der omkostningseffektivt kan udarbejdes en kortlægning af andele af nye små virksomheder som vinder offentlige indkøb under tærskelværdien.

Beslutningen om at tilvejebringe transparens er således en afvejning mellem behovet for at få viden om indkøb under tærskelværdierne, og de omkostninger det kan medføre. Regeringen har ikke på nuværende tidspunkt planlagt at afsætte ressourcer til en sådan undersøgelse.