Nummer: 64

FORSLAG OM DIGITAL AFGIFT VED BESKATNING AF DIGITALISERET ØKONOMI BØR SÅ VIDT MULIGT AFVENTE OECD’S STANDARD FOR OMRÅDET

Europa-Kommissionen har præsenteret et forslag om en digital omsætningsafgift. Omsætningsafgiften vil ifølge Europa-Kommissionen kunne indføres udenom landendes dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er), da disse som udgangspunkt kun gælder skatter på overskud og ikke skatter på omsætning. Fælles globale principper om international beskatning er imidlertid af stor betydning for virksomheder i EU. En multilateral løsning i OECD-regi, som der pt. arbejdes på i OECD’s Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), kan målrettes overskud og vil samtidig minimere risikoen for en mulig handelskonflikt med de lande, hvis virksomheder evt. pålægges en unilateral europæisk omsætningsafgift.

Regelforum anbefaler, at regeringen arbejder for, at EU-forslag om beskatning af den digitaliserede økonomi mv. afventer arbejdet i OECD’s Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), indtil det eventuelt må konstateres, at forhandlingerne i OECD’s BEPS Inclusive Framework ikke fører til en aftale om nye fælles internationale regler.

Dato:
15. december 2020
Type af anbefaling:
Tidlig interessevaretagelse i EU
Tema:
Tidlig interessevaretagelse
Ansvarlig ministerium:
Skatteministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Anbefaling

Problem

Europa-Kommissionen præsenterede i marts 2018 to forslag til EU-regler om beskatning af den digitaliserede økonomi, jf. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy

Det første forslag reformerer reglerne for selskabsskat, således at overskud registreres og beskattes der, hvor virksomhederne har væsentlig interaktion med brugere via digitale kanaler. Dette forslag vil kræve, at international standard og landenes dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er) ændres.

Det andet forslag er en midlertidig omsætningsafgift på visse digitale aktiviteter, som ifølge Europa-Kommissionen kan gennemføres unilateralt af EU-landene uden ændring af international standard. Dette fremgår også af Det Europæiske Råds konklusioner vedr. MFF-forhandlingerne (se punkt 29A og 147) DER-konklusioner juli 2020, hvor Europa-Kommissionen og det Europæiske Råd (DER) henviser til en digital afgift som mulig finansieringskilde.

I begyndelsen af 2019 besluttede EU-landene at indstille arbejdet for vedtagelse af en digital omsætningsafgift og i stedet prioritere forhandling af en global aftale i OECD’s BEPS Inclusive Framework med i alt 137 deltagende lande. Den 12. oktober 2020 har OECD’s BEPS Inclusive Framework præsenteret udspil til reform af de internationale regler og en tidsplan for vedtagelse af forslagene senest midt i 2021. Tidsplanen er tiltrådt af de 137 lande i OECD’s BEPS Inclusive Framework den 9. oktober 2020 og bekræftet af G20-landene den 14. oktober 2020.

Europa-Kommissionen kan ikke unilateralt beslutte nye regler for international beskatning af selskabers indkomst (overskud), idet dette vil kræve ændring af alle landenes DBO’er, som traditionelt følger international standard fastlagt i OECD. Derfor har Europa-Kommissionen præsenteret et forslag om en digital omsætningsafgift, der ifølge Europa-Kommissionen vil kunne indføres uden at overtræde DBO, idet DBO’erne som udgangspunkt kun gælder skatter på indkomst (overskud) og ikke omsætningsafgifter. 

En aftale i OECD-regi vil betyde mere velfungerende skatteregler og minimere risikoen for en mulig handelskonflikt med de lande, hvis virksomheder evt. pålægges en europæisk omsætningsafgift. 

Frankrig opfordrer imidlertid offentligt til, at EU-landene skal arbejde videre med at udforme EU-regler om beskatnings af den digitaliserede økonomi og vedtage reglerne hurtigst muligt. 

Begrundelse    

Europa-Kommissionen har tidligere lagt meget vægt på Frankrigs politiske ønsker og kan derfor tænkes at efterkomme Frankrigs opfordring om at igangsætte arbejde for EU-regler om skat på den digitaliserede økonomi. Som et eksportorienteret land, der har USA som et af sine største eksportmarkeder har Danmark en stærk interesse i fælles globale regler om international beskatning.

Konsekvenser    

Det er af stor betydning for virksomhederne og dansk økonomi, at der fastholdes fælles internationale skatteregler vedtaget i regi af OECD’s BEPS Inclusive Framework. Vedtagelse af unilaterale EU-regler om en omsætningsafgift på visse digitale aktiviteter kan ramme virksomhederne vilkårligt og føre til øget fragmentering af landenes regler. 

Berørt EU-regulering    

Forslag til nye EU-regler om omsætningsafgift på visse digitale aktiviteter på linje med ønsket udtrykt af Frankrig.

Berørt dansk lovgivning    

EU-regler om omsætningsafgift på visse digitale aktiviteter vil især have betydning for den danske selskabsskattelov, ligningslov og anden beslægtet skattelovgivning.

Særlige hensyn    

Enegang fra EU’s side med regler om international beskatning vil bryde med en fast etableret praksis om, at international retsorden på skatteområdet sikres med fælles internationale regler vedtaget igennem OECD.

Igangværende dansk indsats    

Danmark har ifølge oplysningerne fra OECD’s BEPS Inclusive Framework samme med de øvrige lande i forhandlingerne udtrykt opbakning til at arbejde for vedtagelse af fælles internationale regler igennem OECD’s BEPS Inclusive Framework senest midt i 2021.

Ministerium    

Skatteministeriet og Finansministeriet (Skatteministeren repræsenterer Danmark i forhandlingerne i OECD’s BEPS Inclusive Framework, mens finansministeren varetager behandlingen af sager om direkte og indirekte skat i Rådet (ECOFIN))

Regelforum anbefaler, at regeringen arbejder for, at EU-forslag om beskatning af den digitaliserede økonomi mv. afventer arbejdet i OECD’s Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), indtil det eventuelt må konstateres, at forhandlingerne i OECD ikke fører til en aftale om nye fælles internationale regler.

Svar til Regelforum

Regeringen tiltræder Regelforums anbefaling, så der fortsat bakkes op om arbejdet i OECD frem til arbejdets deadline medio 2021.

Regeringen vil arbejde for, at det forslag, der forventes stillet af Kommissionen i juni 2021 muliggør en hurtig og effektiv implementering af en OECD-aftale. Indgås der ikke en aftale i OECD, ønsker regeringen, at man i EU er forberedt på at handle. Derfor bakker regeringen op om, at Kommissionens forslag indeholder en model for beskatning af den digitaliserede økonomi for det tilfælde, at der ikke kan opnås en aftale i OECD.