Nummer: 82

EVALUERING AF NEW LEGISLATIVE FRAMEWORK (NLF)

New Legislative Framework (NLF) er udgangspunktet for EUs harmoniseringslovgivning og forudsætningen for et velfungerende indre marked for produkter. Dele af NLF skal nu evalueres. For at sikre et velfungerende indre marked for produkter skal NLF fortsat være den foretrukne tilgang til produktregulering i EU. 

Regelforum anbefaler derfor, at regeringen foretager tidlig interessevaretagelse i forbindelse med Kommissionens evaluering af NLF og i den forbindelse arbejder for, at anbefalingerne efterkommes. 

Dato:
25. marts 2021
Type af anbefaling:
Tidlig interessevaretagelse i EU
Tema:
Tidlig interessevaretagelse
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Problem

New Legislative Framework (NLF) er udgangspunktet for EU harmoniseringslovgivning, og har succesfuldt bidraget til integrationen af det indre marked for produkter de sidste 12 år. I NLF fremgår de væsentlige krav af EU-lovgivningen, mens de tekniske specifikationer udvikles i standardiserings- organisationerne. Lovgiver vælger ud fra en række moduler, hvordan produkternes overensstemmelse med lovgivningens krav skal foretages. Produkter, der efterlever kravene, kan CE-mærkes og opnå fri bevægelighed indenfor EU. Desuden foreskriver NLF krav til de økonomiske aktører og informationsforpligtelser.

Den digitale omstilling og ønsket om nye forretningsmodeller, der understøtter den grønne omstilling, udfordrer de grundlæggende principper under NLF, ligesom NLF forhindrer brug af nye teknologier f.eks. når det gælder mærkning og andre informationsforpligtelser. Bl.a. på denne baggrund har Kommissionen lanceret en handlingsplan for evaluering af NLF. Evalueringen sker parallelt med, at mange af de samme problemstillinger søges løst gennem nye lovforslag og revisioner af eksisterende, der ikke nødvendigvis baserer sig på NLF. Resultatet af evalueringen kan føre til uhensigtsmæssige ændringer, der belaster virksomhederne unødigt, gør det sværere for virksomhederne at efterleve reglerne med negative konsekvenser for produktsikkerheden til følge og/eller forhindrer virksomhederne i at anvende de nye teknologier. 

En anden væsentlig del af NLF er funktionen af det europæiske standardiseringssystem. Evalueringen adresserer ikke det europæiske standardiseringssystem og det er problematisk. Problemer i det europæiske standardiseringssystem betyder nemlig, at virksomhederne pålægges unødvendige byrder, hvis deres produkter skal opnå fri bevægelighed i EU, ligesom de pålægges ikke at benytte den nyeste teknologi, hvis de ønsker at benytte denne fordel eller sælge det samme produkt globalt. Samtidigt ses en tendens fra Kommissionen til at anvende alternativer til det etablerede standardiseringssystem til at udvikle teknologiske specifikationer. Denne tendens strider imod principperne bag NLF og bør begrænses.

NLF definerer krav og ansvar for forskellige økonomiske aktører, der indgår i produkternes værdi/leverandørkæde. På nuværende tidspunkt pålægger NFL dog ikke europæiske online markedspladser, der giver sælgere fra tredjelande adgang til at sælge produkter i EU, noget ansvar. Det betyder, at især forbrugerprodukter, der kommer til EU gennem disse salgskanaler, ikke er tilknyttet en europæisk økonomisk aktør, der er ansvarlig for produktsikkerhed og produktansvar. Heller ikke en tredjepart, der genfremstiller andre erhvervsdrivendes produkter og bringer dem i omsætning, har i dag en formel rolle i værdi/leverandørkæden. Disse problemstillinger adresserer evalueringen fra Kommissionen ikke nødvendigvis, og det er problematisk.  Den danske regering bør derfor arbejde for, at disse problemstillinger adresseres i evalueringen.

Begrundelse

NLF er forudsætningen for et velfungerende indre marked for produkter. Det er vigtigt, at der skabes det bedste grundlag for at vurdere behovet for evt. ændringer, og at der søges opbakning til NLF som model for fremtidig produktlovgivning fremfor andre alternative tilgange. Evt. ændringer til NLF skal overvejes nøje, da det fundamentalt ændrer den måde, vi sikrer produkternes regelefterlevelse i EU. Samtidig kan ændringer være nødvendige for at sikre et fair indre marked. Endelig kan ændringer have betydning for udbredelsen af grønne forretningsmodeller og innovative digitale løsninger.

Konsekvenser

Alle produkter, der er omfattet af NLF lovgivning (ca. 30 lovgivninger i alt) er påvirket af forslaget. 
Hvis principperne bag NLF ændres, kan det få betydning for, hvem der bliver ansvarlig for, at produkterne efterlever EU reglerne, ligesom det kan få betydning for virksomhedernes interesse i at bidrage til den grønne og digitale omstilling. 
Hvis løsninger på de eksisterende problemer ikke søges løst gennem revisionen af NLF vil det resultere i fragmenterede og evt. modsatrettede regler, der øger de administrative byrder uden at styrke regelefterlevelsen.

Berørt EU-regulering

Alle produktregler, der er er opbygget omkring NLF, ca. 30 i alt.

Berørt dansk lovgivning

Alle direktiver implementeret i dansk lov, ca. 30 i alt. 

Anbefaling

At regeringen følger evalueringen af New Legislative Framework tæt med henblik på at sikre:

  •  At evalueringen af NLF inddrager alle relevante aspekter, herunder 

o    det europæiske standardiseringssystems funktion
o    i hvilken udstrækning de eksisterende økonomiske aktørers ansvar og rollefordeling er tilstrækkelige og opdatererede i forhold til nye forretningsmodeller

  • At principperne bag NLF kun ændres, hvis det er absolut nødvendigt eller bidrager til at understøtte den grønne/digitale omstilling og et mere velfungerende indre marked. 
  • At evalueringen af NLF giver mulighed for se på brugen af nye digitale teknologier i forbindelse med mærkningskrav og andre informationsforpligtelser  
  • At der søges opbakning til NLF som fortsat grundlag for ny produktlovgivning

Særlige hensyn

Forslaget vedrører lovgivninger vedr. produkters sikkerhed, som for størstedelens vedkommen er opbygget omkring NLF-principperne.

Igangværende dansk indsats

Danmark har indgivet høringssvar til Kommissionens handlingsplan for evaluering af NLF.

Danmark har desuden bidraget til non-papers, der understøtter funktionen af det indre marked og specifikt i forhold til behovet for løsning af de problemer, der relaterer sig til det europæiske standardiseringssystem.

Ministerium

Alle ministerier, der har NLF regulering som del af deres ressort og/eller er ansvarlig for kommende produktlovgivning: Erhvervsministeriet, Forsvarsministeriet (Center for cybersikkerhed), Klima, Energi og Forsyningsministeriet, Miljøministeriet, Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen). 

Svar til Regelforum

Regeringen tiltræder Regelforums anbefaling, og arbejder for, at evalueringen af NLF indeholder relevante elementer som funktionen af det europæiske standardiseringssystem, tilstrækkelighed af krav og ansvar for økonomiske aktører i forhold til nye forretningsmodeller og mulighed for brug af teknologi til dokumentation som fx mærkningskrav. Desuden vil regeringen arbejde for, at NLF fortsat skal være grundlaget for produktlovgivningen, ligesom regeringen kan tiltræde Regelforums anbefaling om, at NLF kun revideres, hvis det er nødvendigt for at fremme den grønne eller digitale omstilling eller sikre et mere velfungerende indre marked.