Nummer: 98

ETABLERING AF NYT EUROPÆISK AGENTUR FOR KRISEBEREDSKAB- OG INDSATS PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

Coronakrisen har blottet svaghederne i EU’s sundhedsberedskab, og der er behov for at tænke i nye og bedre løsninger. Kommissionen ønsker at der oprettes et agentur for kriseberedskab- og indsats på sundhedsområdet (Health Emergency Preparedness & Responsive Authority – HERA). 

Et velfungerende agentur vil give EU evne til at reagere hurtigt, når sundhedskriser opstår, da der allerede vil være etableret en effektiv infrastruktur for forskning og udvikling af nye sundhedsprodukter mv. 

Det anbefales, at regeringen arbejder for at sikre, at danske life science virksomheder, forskningsmiljøer og myndigheder kommer til at spille en helt central rolle i den europæiske proces med etableringen af HERA.
 

Dato:
24. juni 2021
Type af anbefaling:
Tidlig interessevaretagelse i EU
Tema:
Tidlig interessevaretagelse
Ansvarlig ministerium:
Sundhedsministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Problem    

Coronakrisen har blottet svaghederne i EU’s sundhedsberedskab, og der er behov for at tænke i nye og bedre løsninger. Kommissionen ønsker at styrke EU-rammerne for konstatering af og reaktion på alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. I den forbindelse foreslår Kommissionen, at der oprettes et agentur for kriseberedskab- og indsats på sundhedsområdet (Health Emergency Preparedness & Responsive Authority – HERA). 

Et velfungerende agentur vil give EU evne til at reagere hurtigt, når sundhedskriser opstår, da der allerede vil være etableret en effektiv infrastruktur for forskning og udvikling af nye sundhedsprodukter mv. Kommissionen lægger op til, at HERA skal have ansvaret for at opbygge medicinske beredskabslagre og sikre støtte til udvikling, produktion og indkøb af medicinske modforanstaltninger (f.eks. vacciner) samt skabe vellykkede offentlige-private partnerskaber.

Det er fortsat uvist, hvordan HERA præcist skal organiseret og hvordan agenturet skal finansieres. Agenturet bør indrettes med en organisering, der placerer agenturet i spændfeltet mellem andre EU-agenturer, nationale myndigheder, privat sektor, forskningsmiljøer og tilsvarende internationale agenturer. 

Samtidig er det essentielt, at der sikres en bæredygtig finansiering, således HERA får reelle muligheder for at igangsætte nødvendige projekter med tilstrækkeligt scope og ’få pengene ud og arbejde’. Det må ikke gå ud over ambitionen for HERA, at der ikke er aftalt rammer for bæredygtige finansieringsmuligheder. En mulig finansieringskilde kunne være forhåndsgodkendte kreditbevillinger, der udløses øjeblikkeligt og er øremærket hasteudvikling og -produktion af nødvendige modforanstaltninger (f.eks. vacciner) i tilfælde af fremtidige kriser. Aktiveringen af en sådan mekanisme kan f.eks. være betinget af, at WHO erklærer en global nødsituation (PHEIC) – som man gjorde i januar 2020 med Covid-19-pandemien.

Berørt EU-regulering    

Der fremsættes lovgivning inkl. en konsekvensanalyse i 4. kvartal 2021

Berørt dansk lovgivning    

Det forventes ikke at dansk lovgivning berøres. Dog vil placering af agenturet i DK forventeligt skulle på finansloven. 

Begrundelse    

Life science-industrien i Danmark er en dansk styrkeposition. Hver dag bidrager branchen til et dansk sundhedsvæsen i verdensklasse, ligesom branchen leverer kvalitetsprodukter til sundhedsvæsener og forbrugere verden over. I 2020 eksporterede Danmark sundhedsprodukter for over 150 milliarder kroner, og andelen af sundhedsprodukter i vareeksporten er steget fra under ti procent i 2007 til 22 procent i 2020.

Den global konkurrence om investeringer i bedre medicin, vacciner, medicinsk udstyr og sundhedsløsninger er kun blevet større med coronakrisen, der har skærpet alle landes fokus på vigtigheden af en stærk life science sektor. Derfor er det afgørende, at Danmark og EU ikke mister terræn.

Et stærkt EU-agentur dedikeret til kriseberedskab- og indsats på sundhedsområdet vil bidrage til at fastholde den europæiske stærke position i den globale konkurrence mod bl.a. USA og Asien. Placeringen af agenturet i Danmark vil manifestere Danmark som central life science-nation og samtidig styrke sektoren lige fra forskningsmiljøer til produktion og distribution samt muligheden for at tiltrække højspecialiseret arbejdskraft. 

Og i sidste ende vil en stærk life science-sektor og et effektivt beredskab komme patienterne og samfund til gode – både i Danmark, Europa og globalt. 

Konsekvenser    

Dette er en positiv dagsorden. Som beskrevet ovenfor vil et stærkt europæisk agentur booste den europæiske konkurrenceevne på life science-området. Samtidig vil placering af agenturet i Danmark have en lang række positive konsekvenser for den danske life science-sektor og det danske samfund. Og i sidste ende – og måske vigtigst – vil agenturet styrke det europæiske sundhedskriseberedskab, så EU er klar til at håndtere fremtidige kriser. 

Coronakrisen har tydeliggjort, hvor store konsekvenser det kan have for hele samfundet, hvis man ikke er tilstrækkeligt rustet imod kriser. Konsekvenserne ved ikke at etablere et europæisk agentur (HERA) er derfor meget større end omkostningerne ved etablering af agenturet. 

 

Anbefaling

Det anbefales, at regeringen arbejder for at sikre, at danske life science virksomheder, forskningsmiljøer og myndigheder kommer til at spille en helt central rolle i den europæiske proces med at oprette et agentur for kriseberedskab- og indsats på sundhedsområdet (HERA).

Herunder anbefales det, at: 
-    regeringen støtter etableringen af et europæisk agentur for kriseberedskab- og indsats på sundhedsområdet (HERA), 
-    regeringen arbejder for, at agenturet sikres en bæredygtig og effektiv finansiering, så formålsbeskrivelsen reelt kan opfyldes, samt at midlerne ’kommer ud og arbejde’ i reelle projekter mv. 
-    regeringen engagerer sig aktivt og tager lederskab i udviklingen af agenturet og ultimativt arbejder for, at agenturet placeres i Danmark. 
 

Igangværende dansk indsats    

Det fremgår af life science-strategi (aftale af 20. maj 2021), at der skal laves en forundersøgelse vedr. dansk tiltrækning af HERA

Svar til Regelforum

Regeringen tiltræder Regelforums anbefaling og arbejder fortsat for etableringen af HERA, der understøtter en klar og effektiv indsats ift. eksisterende agenturer, samt sikre et øget fokus på EU’s sundhedsberedskab. Regeringen støtter, at danske life science-virksomheder, forskningsmiljøer og myndigheder vil skulle inddrages tæt i forbindelse med oprettelsen af HERA. Regeringen kan også tilslutte sig, at der sikres en bæredygtig og effektiv finansiering af indsatser til forbedring af kriseberedskabet.

Kommissionen har den 16. september 2021 offentliggjort en meddelelse og en Kommissionsafgørelse, hvor der lægges op til at oprette HERA som en intern myndighed under Kommissionen. HERA vil derfor forventeligt blive placeret i Bruxelles og det vil derfor på nuværende tidspunkt ikke være aktuelt at forsøge at tiltrække et værtskab for HERA. Det kan ikke udelukkes, at det bliver relevant at overveje et dansk kandidatur i fremtiden, hvis HERA i sidste ende etableres som et selvstændigt agentur. I så fald vil der være behov for en forundersøgelse for en dansk tiltrækning af HERA, der afvejer fordele og ulemper, samt sandsynligheden for, at et eventuelt dansk kandidatur vil kunne lykkes.