Nummer: 1

ETABLERING AF ET STÅENDE GDPR-KONTAKTUDVALG FOR FORBRUGER- OG ERHVERVSORGANISATIONER MV.

I erhvervslivet er der opstået stor tvivl og bekymring om, hvad man må og ikke må i henhold til GDPR-reglerne.  
 
Regelforum anbefaler, at regeringen opretter et stående GDPR-kontaktudvalg for forbruger- og erhvervsorganisationer mv, som faciliteres af Datatilsynet og Justitsministeriet, der afholder halvårlige møder med henblik på:

 1. at drøfte databeskyttelsesretlige problemstillinger og udfordringer, herunder fortolkningsmæssige, som erhvervslivet oplever, og
 2. at videndele, herunder i forhold til tendenser, nye tiltag, afgørelser mv.
Dato:
22. juni 2020
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
GDPR
Ansvarlig ministerium:
Justitsministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Problem

Som følge af den relativt sparsomme praksis samt, at der løbende opstår nye gråzoner, er der i erhvervslivet opstået en stor forsigtighed, tvivl, forvirring og bekymring om, hvad man må og ikke må i henhold til GDPR-reglerne. Der er behov for et kontaktudvalg til drøftelse af disse og andre spørgsmål på linje med de kontaktudvalg, der er etableret på en række andre myndighedsområder.  
 
Som eksempler kan nævnes: 
 
Finanstilsynets kontaktudvalgsmøder, som afvikles fire gange årligt, hvor alle finansielle erhvervsorganisationer, nationalbanken samt Erhvervsministeriet deltager. 
 
Konkurrence- og Forbrugsstyrelsens Netværk med erhvervsorganisationer, som mødes to gange årligt og består af Dansk Byggeri, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og Finans Danmark. Emnerne på dagsordenen er ny lovgivning, praksis, nyt fra styrelsen og en bordrunde om, hvad der optager organisationerne. Der tages ikke formelt referat. 

HvidvaskForum+, der afvikles af Finanstilsynet to gange årligt, hvor private aktører kan drøfte problemstillinger og erfaringer inden for hvidvask og terrorfinansiering med relevante myndigheder, herunder bl.a. Erhvervsministeriet, Skatteministeriet og Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Skattestyrelsens tre kontaktudvalg (skattekontaktudvalget, momskontaktudvalget og finanskontaktudvalget).


Medlemmerne er repræsentanter for rådgiver- og erhvervsorganisationer samt embedsmænd fra Skatteforvaltningen. De tre kontaktudvalg på skatteområdet fungerer som fora for drøftelse og information om Skatteforvaltningens administration i forhold til virksomheder og rådgivere, og udvalgene bliver bl.a. brugt til at:  

 • Diskutere spørgsmål om fortolkning af lovgivning, implementering af nye love samt Skatteforvaltningens administration 
 • Diskutere Skatteforvaltningens virksomheds- og rådgiverrettede aktiviteter og effekten heraf 
 • Drøfte behovet og formen for Skatteforvaltningens vejlednings- og informationsarbejde

Anbefaling

For at komme problemstillingen til livs anbefaler Regelforum, at der etableres et stående GDPR-kontaktudvalg (med halvårlige møder) mellem erhvervsorganisationerne, Datatilsynet og Justitsministeriet.

Potentiale

GDPR-området omfatter alle virksomheder, der behandler personoplysninger, som hver for sig søger afklaring af en række juridiske spørgsmål, som løbende opstår i forbindelse med efterlevelse af GDPR-forordningen. Datatilsynet vejleder på området, men der er identificeret et behov for et mere fast etableret kontaktudvalg, hvor der gensidigt kan orienteres om aktuelle problemstillinger ml. myndighed og branche.

Relevant regulering

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)
 
Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).   

Svar til Regelforum

Datatilsynet vil oprette et stående GDPR-kontaktudvalg for forbruger- og erhvervsorganisationer mv. Det er tilsynets forventning, at kontaktudvalget vil mødes en gang hvert halve år.

Formålet med kontaktudvalget vil blive at vidensdele og drøfte databeskyttelsesretlige problemstillinger.

Datatilsynet vil i september 2020 undersøge, hvilke organisationer der nærmere bør deltage i dette kontaktudvalg med henblik på primo oktober 2020 at kunne invitere til det første møde.

Justitsministeriets departement vil blive involveret i udvalgets møder i det omfang, Datatilsynet vurderer, at der måtte være behov herfor.

Regeringens afrapportering på anbefaling

Initiativet er gennemført til tiden. Datatilsynet har i efteråret 2020 således oprettet et stående GDPR-kontaktudvalg for forbruger- og erhvervsorganisationer. Kontaktudvalget, der mødes hvert halve år, består af følgende organisationer: 

 • Danske Advokater  
 • DI – Dansk Industri  
 • Dansk Erhverv  
 • SMVdanmark  
 • Landbrug & Fødevarer  
 • Forsikring & Pension  
 • Dansk Byggeri  
 • Dansk Arbejdsgiverforening  
 • FSR – Danske revisorer 
 • FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation 
 • AC – Akademikerne  
 • Forbrugerrådet TÆNK  
 • Finans Danmark  
 • Danske Rederier  
 • Danske Medier 
 • Finans & Leasing  
 • Medicoindustrien  
 • IT-Branchen 

Fra hvert medlem kan deltage med to repræsentanter på kontaktudvalgs-møderne.  

Der har på nuværende tidspunkt været afholdt to møder, henholdsvis i november 2020 og maj 2021, og det tredje kontaktudvalgsmøde skal efter planen afholdes ultimo november 2021. 

Datatilsynet har modtaget positive tilbagemeldinger fra forbruger- og erhvervsorganisationerne i forhold til initiativet.