Nummer: 55

EN NATIONAL DATASTRATEGI

Der er brug for en ny vision og strategi, hvis potentialet i data skal materialiseres – især set i lyset af lanceringen af den europæiske datastrategi. Derfor skal Danmark have én datastrategi, der kan sætte retningen for alle danske virksomheder og offentlige myndigheders arbejde med data, herunder standardisering, datakvalitet, portabilitet mv.

Dato:
15. december 2020
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
DATA
Ansvarlig ministerium:
Finansministeriet
Status på anbefaling:
Foreløbig besvaret

Skiftende regeringer har gennem de seneste år udarbejdet forskellige ambitiøse nationale digitaliseringsstrategier. Fokus har været på både den offentlige og den virksomhedsrettede digitalisering, på understøttelse af den digitale vækst og på cyber- og informationssikkerhed. 

Fælles for strategierne har været, at data og brugen af data har indgået i større eller mindre grad. Der er dog aldrig blevet udarbejdet en egentlig samlet datastrategi, der sætter fokus på og skaber rammerne for brugen af data i dansk erhvervsliv så vel som i offentlige myndigheder. 

Med EU-kommissionens lancering af én europæisk datastrategi i begyndelsen af 2020 er det blevet endnu vigtigere, at vi fra dansk side, har en klar strategi for, hvordan vi vil udnytte potentialet i data. Herunder, datastandarder, kvalitet, portabilitet mv. Der er altså behov for at sætte langt mere skub på datadagsordnen, hvis potentialerne skal realiseres og datadelingen styrkes – ikke mindst i lyset af digitale ambitioner fra EU.

Danmark er traditionelt stærk på opsamling og anvendelse af data – særligt det offentlige indhenter og registrerer store mængder data om borgere og virksomheder.  Samtidig har Danmark en række styrkepositioner fx inden for klima og miljø, lifescience, landbrug, energi og produktion med store mængder data, som i dag ikke udnyttes tilstrækkeligt. Det manglende samlede fokus på brugen og standardisering af data på tværs af fagområder har indtil nu været en hæmsko i arbejdet og har medvirket til, at danske virksomheder og offentlige myndigheder ikke i tilstrækkelig grad har realiseret de store potentialer. 

Der er derfor brug for en ny vision og strategi, hvis potentialet i data skal materialiseres. Vi skal fastholde og udbygge vores evne til at sætte offentlige data i spil i en moderne infrastruktur, men vi skal også i langt højere grad tænke i datapartnerskaber mellem det offentlige og private samt styrke rammerne for delingen af data mellem virksomhederne. Det gælder både allerede eksisterende data og fremtidige data. 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at der udarbejdes en national datastrategi med to spor – et virksomhedsspor og et borgerspor. 

Danmark skal med den europæiske datastrategi i hånden udvikle en national datastrategi med et klart setup for datadeling, der kan fremme deling og anvendelse af virksomhedernes, myndighedernes og borgernes data inden for styrkepositioner som sundhed og life science, industri og produktion, offentlig administration, energi, finans, landbrug, transport og grøn omstilling. Strategien bør have to overordnede fokusområder – virksomheder og borgere.  Strategien skal klargøre rammerne for indsamling og behandling af data og være med til at sikre, at Danmark udnytter det store potentiale der er i forhold til brug af data i overensstemmelse med EU’s datastrategi, så både borgere og virksomheder kan have tillid til at dele deres data alt imens potentialet for behandling og brug af data indfris. Strategien bør bl.a. indeholde et forslag til:

  • Principper for national datagovernance mellem virksomheder og myndigheder (jf. Særskilt forslag)
  • Etablering af et offentligt privat samarbejdsforum, der skal identificere projekter til datapartnerskaber og systemudvikling, som kan effektivisere dataudvekslingen mellem det offentlige og private Danmark. (jf. Særskilt forslag)
  • Fokus på at styrke rammevilkår for datasamarbejde og datapartnerskaber B2B, G2B og B2G
  • Øget fokus på standardiseringsarbejdet så alle offentlige data er tilgængelige på en standardiseret måde og via API ‘er kan flyttes på tværs af sektorer.
  • Fokus på aggregering af data, indbygget sikkerhed, dataetisk og forsvarlig brug og deling af borgernes data.
  • Fokus på digitale brugerrejser på tværs af den offentlige og private sektor fx i forbindelse med køb af fast ejendom

Potentiale   

 Adgang til stadig større datamængder og evnen til at anvende dem er afgørende for danske virksomheders innovation og vækstpotentiale. Datadrevet innovation kan understøtte udviklingen af digitale løsninger på nogle af de store samfundsudfordringer så som en aldrende befolkning, klimakrise mv. Datastrategien er grundlaget for dette arbejde, da strategien skaber overblik, sammenhæng og transparens om arbejdet med data. Samtidig kan strategien være med til at gøre Danmark til et foregangsland for arbejdet med dataetik. Datastrategien vil også understøtte udviklingen af nye forretningskoncepter og modeller samt sikre og styrke forskningen og innovation via data både offentlig og privat

Yderligere oplysninger    

En fælles datastrategi skal ses som en måde at imødekomme den europæiske datastrategi og sikre, at Danmark bedst muligt udnytter potentialerne i den stadig stigende mængde data. 

Svar til Regelforum 

Regeringen er enig i målsætningen om at fremme udstillingen og anvendelse af offentlige data. Der er et stort potentiale i forsvarlig brug af offentlige data til gavn for både borgere, virksomheder og sagsbehandlingen i offentlige myndigheder.

Siden 2001 har grundstenene til den offentlige digitalisering været lagt gennem et tæt og forpligtende samarbejde på tværs af kommuner, regioner og stat og med inddragelse af den private sektor i fem fællesoffentlige digitaliseringsstrategier.

Den danske offentlige digitalisering står derfor på et stærkt fundament, der blandt andet skyldes en veluddannet befolkning med høj tillid til en offentlige sektor, robust digital infrastruktur og et stærkt og fleksibelt erhvervsliv. 

Digitaliseringsstrategierne har været med til at sikre, at Danmark i dag kan kalde sig verdensmester i offentlig digitalisering ifølge FN. EU’s Europæiske Dataportal (EDP) har desuden udnævnt Danmark som trendsætter og placerer Danmark på en førsteplads i en netop offentliggjort europæisk måling om adgang til åbne offentlige data.

Der er dog behov for fortsat fokus på den offentlige sektors anvendelse og udstilling af offentlige data. Regeringen vil skabe endnu bedre sammenhæng på tværs af sektorer, myndigheder og systemer samt på en ansvarlig måde gøre data lettere tilgængeligt for borgere og virksomheder. 

Data udgør fortsat en vigtig og prioriteret dagsorden, som allerede indgår i regeringens arbejde med digitalisering. Regeringen har igangsat udviklingen af en ny digitaliseringsstrategi og ser det som essentielt at inddrage relevante interessenter og eksperter. 

Erhvervslivets EU- og Regelforum nævner i den forbindelse en række emner, som vil være relevante at sætte fokus på, og som potentielt kan indgå i det videre arbejde. Regeringen vil derfor gerne fortsætte denne positive dialog med erhvervslivet.

I forbindelse med regeringens kommende strategiarbejde vil der blive taget stilling til den strategiske indsats på dataområdet. Det forventes, at regeringen vil besvare denne anbefaling medio 2021.