Nummer: 63

EKSISTERENDE HAVNESTATSKONTROLSYSTEM BØR ANVENDES TIL NYE KONTROLKRAV AF SKIBES AFFALDSHÅNDTERING

I implementeringen af det nye affaldsdirektiv for skibe foreslås en løsning for håndtering af affald, der vil medføre parallelle kontrolsystemer. Det vil i praksis betyde, at hele to myndigheder skal om bord på skibene ved havneanløb for at udføre en kort kontrol, i stedet for at lade den eksisterende havnestatskontrol varetage begge kontroller og dermed håndhævelsen af de nye affaldsregler. Det skaber unødigt besvær for både myndigheder og for skibes besætninger, at der sker en dobbeltkontrol. Dertil er et parallelt kontrolsystem ikke i overensstemmelse med EU’s mål om enklere og billigere EU-lovgivning (REFIT).

Regelforum anbefaler, at regeringen arbejder for at anvende det eksisterende havnestatskontrolsystem til overholdelse af nye kontrolkrav til affaldshåndtering på skibe fremfor at etablere et nyt kontrolregime.
 

Dato:
15. december 2020
Type af anbefaling:
Tidlig interessevaretagelse i EU
Tema:
Tidlig interessevaretagelse
Ansvarlig ministerium:
Miljøministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Anbefaling

Problem    

Europa-Kommissionens nye affaldsdirektiv for skibe, (EU) 2019/883 af 17. april 2019, indeholder et krav om, at der skal udarbejdes en implementerende retsakt (forordning) med nærmere regler for kontrol af, om skibene overholder krav til håndtering af affald. Der er særligt fokus på om skibene opfylder deres pligt til at aflevere affaldet ved ankomst, og om de overholder de regler, der gælder i forhold til at kunne sejle videre til næste havn og aflevere affald der. 

Erhvervet har under udarbejdelse af lovgivningen fremført et ønske om, at den nye kontrol – både metoden for udvælgelsen af skibe til kontrol og den fysiske kontrol – bliver udført af medlemslandenes havnestatskontrol, da denne i forvejen kontrollerer, at skibene lever op til skibsfartens internationale konventioner. 

Det vil være sund fornuft og forenklende at bruge det allerede etablerede havnestatskontrolsystem, som i forvejen indeholder en risikobaseret udvælgelse af skibene. Det vil samtidig være i overensstemmelse med målet om enklere og billigere EU-lovgivning.

At Europa-Kommissionen og flere medlemslande anbefaler et nyt parallelt kontrolregime til håndhævelse af direktivet, er ikke i overensstemmelse med Europa-Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (REFIT). Et parallelt kontrolsystem vil være en unødig ekstra byrde for skibene, der skal afsætte tid til et ekstra besøg fra myndigheder i land, lige som det vil pålægge medlemslandene ekstra byrder i form af flere kontrollører og operative timer.

Begrundelse    

Kravet om oprettelse af et nyt kontrolsystem for skibes overholdelse af lovgivningen, jf. den implementerende forordning for direktiv (EU) 2019/883, lever ikke op til EU’s mål om enklere og billigere EU-lovgivning og bør bygge på allerede etablerede kontrolsystemer i EU’s havnestater. Forenklende tiltag, der bygger på den eksisterende havnestatskontrol, vil minimere bureaukrati både for skibene og for medlemslandene.

Konsekvenser    

Et parallelt kontrolsystem ved siden af eksisterende havnestatskontrol vil unødigt belaste både skibe og myndigheder i form af antal og varighed af kontrolbesøg, etablering og drift af et nyt kontrolsystem, samt at skibes effektivitet bliver påvirket negativt.

Berørt EU-regulering    

Der er tale om en implementerende forordning, der skal støtte op om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/883 af 17. april 2019 om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ændring af direktiv 2010/65/EU og om ophævelse af direktiv 2000/59/EF .

Berørt dansk lovgivning    

Ingen endnu men forventelig tilpasning af Bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe (BEK nr. 262 af 09/04/2018).

Særlige hensyn    

Undgåelse af unødigt ressourceforbrug for myndigheder samt for skibes besætninger og effektivitet ved havneanløb.

Igangværende dansk indsats    

Miljøstyrelsen har i EU-lovbehandlingen fremført det forenklende forslag for de øvrige EU-lande og for Europa-Kommissionen uden indvirkning på den fremførte anbefaling om et nyt parallelt kontrolsystem.

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at regeringen arbejder for at anvende det eksisterende havnestatskontrolsystem til overholdelse af nye kontrolkrav til affaldshåndtering på skibe fremfor at etablere et nyt kontrolregime. Et nyt parallelt kontrolsystem er ikke i overensstemmelse med EU’s mål om enklere og billigere EU-lovgivning (REFIT), hvorfor Danmark i dialogen med Europa-Kommissionen bør tydeliggøre den forenklende synergi i at udnytte, at der ved havneanløb i forvejen er en myndighed om bord på skibene for at kontrollere skibets overholdelse af skibsfartens internationale konventioner.

Svar til Regelforum

Regeringen tiltræder Regelforums anbefaling, og arbejder for at undgå, at et parallelt kontrolsystem oprettes, da dette, som beskrevet, vil medføre unødige byrder og omkostninger for både erhvervet og myndighederne.