Nummer: 15

DIGITAL FINANCE

De danske myndigheder bør aktive deltage i udarbejdelsen EU nye digital finansstrategi som forventes lanceret i slutningen af 2020. 

Dato:
22. juni 2020
Type af anbefaling:
Tidlig interessevaretagelse i EU
Tema:
Tidlig interessevaretagelse
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Følges

Problem

Det er væsentligt at understøtte digitalisering og innovation i EU's finansielle sektor, så de teknologiske muligheder udnyttes bedst muligt med henblik på at skabe vækst i hele Europa til gavn for borgere og virksomheder. Dette kan understøtte den finansielle stabilitet og forbrugerbeskyttelsen.

Derfor bør vi fra dansk side støtte mest muligt op om visionen i den overordnede datastrategi, om at styrke rammevilkår for datasamarbejde og datapartnerskaber B2B, G2B og B2G.

Berørt EU-regulering

Forslaget vil med stor sandsynlighed føre til EU-regulering. 

Berørt dansk lovgivning

Det er uklart, hvad strategien vil indeholde af reguleringsforslag, men den vil formentlig kunne berøre finansiel regulering.

Berørte virksomheder

Alle finansielle virksomheder fx forsikringsselskaber, pengeinstitutter, pensionsselskaber, realkreditinstitutter mfl.

Begrundelse

Forslaget om en finansiel digital strategi forventes at indeholde en række forslag til at styrke innovation og digitalisering af den finansielle sektor. Strategien forventes at omhandle en række vitale emner så som: Åbne finansielle data (data adgang), digitale løsninger, konkurrencevilkår mellem finansielle virksomheder og Tech virksomheder, digital finansiel identitet, regulatoriske sandkasser og innovationshub samt cyberforsvar mm. Det er er alle forslag, som kan have væsentlige betydning i forhold til at understøtte en stærk, fremtidssikret og digital finansiel sektor, herunder særligt også styrke Finans & Fintech som national styrkeposition. Derfor bør regeringen deltage aktivt i udformningen af strategien. 

Forventede konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget forventes at påvirke den finansielle sektor i form af ny regulering og/eller revidering af eksisterende regler. Det kan medføre nye byrder for sektoren.

Økonomiske konsekvenser

Da der pt alene er tale om en åben høring frem mod en strategi, er der ikke overblik over de økonomiske konsekvenser.

Anbefaling

Danmark bør arbejde for at sikre at diskussionen om åbne finansielle data bliver en del af den bredere diskussion om åbne data for alle sektorer. Det er væsentligt at sikre særligt fokus på at styrke rammevilkår for datasamarbejde og datapartnerskaber B2B, G2B og B2G, fremme brugen af cloudservices, og sikre øget fokus på standardiseringsarbejdet så data via standardiserede API'er kan udveksles mellem medlemsstaterne. Der bør arbejdes for adgang og deling i en bred sammenhæng med fokus på datadeling mellem alle sektorer. Det bliver i den forbindelse særligt vigtigt, at man fra dansk side holder fast i den overordnede strategiske målsætning om, at sektorspecifik lovgivning kun skal indføres, når der er identificerede markedsfejl.

Et andet væsentligt rammevilkår er de finansielle virksomheders muligheder for at bruge cloud services. Kommissionen anerkender at der stadig eksisterer en række barrierer på området, før virksomhederne til fulde kan udnytte teknologien. Danmark bør aktivt arbejde for at erhvervslivet får bedre rammevilkår for brug af cloud-services. 

Danmark bør arbejde for at princippet for åbne data er:

  • skelne mellem maskindata og personoplysninger 
  • For begge kategorier er det vigtigt at sikre standardisering af data og dataformater, herunder klarhed om, hvordan data kan tilgås teknisk og i den forbindelse sikre, at data deles i realtid
  • sikre lige vilkår for maskindata (ikke personoplysninger), både dataadgang og databrug skal være baseret på en omkostningsbaseret tilgang

Særlige hensyn

Der skal så vidt muligt arbejdes ud fra privacy by design & default-principper, når data skal gøres tilgængelige.

Yderligere oplysninger

Det er vigtigt at bemærke, at høringen er koblet til andre af Kommissionens forslag, såsom datastrategien, hvidbogen om kunstig intelligens og arbejdet med cryptoaktiver og cyberforsvar. Der foregår i øjeblikket en række høringer og events der forventes, at lede op til udformningen af strategien.  

Regeringens svar til Regelforum

Regeringen er enig i, at der skal arbejdes for at understøtte digitaliseringen af den danske og europæiske finansielle sektor.

Den digitale udvikling er en særskilt vigtig dagsorden på det finansielle område med et stort potentiale, hvorfor der fra dansk side vil blive arbejdet for at sikre en bred drøftelse af emnet i EU.

Det skal sikre bedre betingelser for de finansielle virksomheders fortsatte digitale udvikling samtidig med, at der opretholdes en stærk og effektiv forbrugerbeskyttelse.