Nummer: 92

BEDRE MULIGHED FOR AT GIVE PLADS TIL IVÆRKSÆTTERE OG SMV’ER VED PRÆKVALIFIKATION I OFFENTLIGE UDBUD

Udbudslovens § 145 giver ordregivere mulighed for at prækvalificere et antal af tilbudsgivere til at deltage i udbud, ved at fastsætte objektive og ikke-diskriminerende kriterier for udvælgelsen af ansøgere. Ifølge lovbemærkningerne til § 145, er det muligt at lægge vægt på iværksættere og SMV’er i denne udvælgelse af ansøgere. Mange ordregivere er dog tilbageholdende med at bruge muligheden, da ordregivere sjældent vil støtte ret på lovbemærkninger.

Regelforum anbefaler, at muligheden for at prækvalificere iværksættere og SMV’ers deltagelse i offentlige udbud skrives ind i udbudslovens § 145. 
 

Dato:
24. juni 2021
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
Iværksætteri
Ansvarlig ministerium:
Erhvervsministeriet
Status på anbefaling:
Følges delvist

Udbudsloven indeholder i alt syv forskellige udbudsprocedurer, som kan anvendes under visse forudsætninger. Disse er: 
•    offentligt udbud
•    begrænset udbud
•    udbud med forhandling
•    projektkonkurrencer
•    konkurrencepræget dialog
•    dynamisk indkøbssystem, og
•    innovationspartnerskaber. 
Denne anbefaling vil berøre udbudsformerne: begrænset udbud, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Evalueringsrapport af udbudsloven fra foråret 2021 viser, at ca. 47 pct. af små virksomheder med mindre end 50 ansatte, finder det vanskeligt eller meget vanskeligt at byde på offentlige opgaver, jf. evalueringens s. 44, figur 3.8. Derudover viser deres undersøgelse, at 35 pct. af små virksomheder oplever det svært at blive inviteret til at byde på offentlige opgaver, jf. evalueringens s. 45, figur 3.9. Dette opleves især inden for udbudsproceduren ”offentligt udbud”. 

Udbudslovens § 145 giver ordregiveren mulighed for at prækvalificere et antal af tilbudsgivere til at deltage i udbud, ved at fastsætte objektive og ikke-diskriminerende kriterier for udvælgelsen af ansøgere: ”En ordregiver kan ved begrænset udbud, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber fastsætte et antal ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage i en dialog”.

Det er i følge en lovbemærkning til § 145 muligt at lægge vægt på iværksættere og SMV’er i denne udvælgelse af ansøgere. 

Det er dermed muligt for ”ordregiveren i forbindelse med et kriterium om det bedste konkurrencefelt at tilkendegive, at ordregiveren ved udvælgelsen vil lægge vægt på, at de udvalgte ansøgere har forskellige virksomhedsprofiler. Ordregiveren kan eksempelvis tilkendegive, at der vil blive lagt vægt på, at der både er små, mellemstore, store og udenlandske virksomheder blandt de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage i dialogen”.

Mange ordregivere er tilbageholdende med at bruge muligheden, da ordregivere sjældent vil støtte ret på lovbemærkninger, da det er forbundet med en vis risiko. Dog kan Forsvarets Materiel og Indkøbstjeneste fremhæves som eksempel på en offentlig ordregiver, der anvender lovbemærkningerne, som de er tiltænkt.
 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at muligheden for at sikre deltagelse af iværksættere og SMV’er i udvælgelsen af virksomheder til udbudsformer, som er omfattet af lovbemærkning til udbudslovens § 145, styrkes. 

Konkret anbefales det, at lovbemærkningen om bedste konkurrencefelt via forskellige virksomhedsprofiler skrives ind som en mulighed i lovteksten til § 145.  
 

Regelforum bemærker, at der ifm. revisionen af udbudsloven pågår en diskussion om samfundsansvar i offentlige udbud, der ikke er taget højde for med de foreslåede anbefalinger.

Potentiale     

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens evalueringsrapport af udbudsloven fremlægger væsentlige barrierer for SMV’er og iværksætters deltagelse i offentlige udbud, som nævnt ovenfor. Det gøres heri klart, at der er potentialer ved at styrke nyopstartede og mindre virksomheders adgang til offentlige opgaver, som oftest domineres af større, og mere etablerede virksomheder. Rapporten viser, at langt størstedelen af de danske virksomheder er små eller mellemstore virksomheder. SMV’er og iværksætteres deltagelse i offentlige udbud er derfor en vigtig forudsætning for god konkurrence om opgaveløsning og vækstvilkår. 

Den danske udbudslov og det bagvedliggende udbudsdirektiv indeholder en række muligheder for at sikre, at SMV’er og iværksættere har gode betingelser for at deltage i udbud. Dette er bl.a. muligt ved at ”reservere” pladser til iværksættere og SMV’er ved udvælgelsen af tilbudsgivere ved særlige udbudsformer gennem § 145. Dette greb vil øge andelen af unge og mindre virksomheder og dermed styrke konkurrencen i udbud. 

Relevant regulering    

Udbudslovens § 145 og lovbemærkningen til § 145. 

Yderligere oplysninger    

  • Dansk Industri, Dansk Erhverv, Akademikerne, SMVdanmark og Fagbevægelsens Hovedorganisation deltager i Forum for Offentlig-Privat Samarbejde (FOPS) under Erhvervsministeriet. Her fremlægges ligeledes anbefalinger til revidering af udbudsloven, bl.a. med henblik på at reducere transaktionsomkostninger og øge innovation og kvalitet i udbud, hvilket vil gøre det lettere for SMV’er og iværksættere at deltage i udbud.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i gang med at evaluere udbudsloven og har fremlagt en evalueringsrapport i foråret 2021, der blandt andet berører udfordringer for iværksættere og SMV’er, som vedrører disse anbefalinger.
     

Regelforum anbefaler, at muligheden for at sikre deltagelse af iværksættere og SMV’er i udvælgelsen af virksomheder til udbudsformer, som er omfattet af lovbemærkning til udbudslovens § 145, styrkes. 

Konkret anbefales det, at lovbemærkningen om bedste konkurrencefelt via forskellige virksomhedsprofiler skrives ind som en mulighed i lovteksten til § 145.  

I henhold til udbudslovens § 145 kan en ordregiver ved begrænset udbud, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber fastsætte et antal ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage i en dialog. En sådan udvælgelse skal foretages på baggrund af objektive og ikke-diskriminerende kriterier, der er fastlagt og offentliggjort på forhånd. Hvilke kriterier, der vil være relevante, vil afhænge af det konkrete udbud.

Det er vurderingen, at såfremt der indføres konkrete eksempler i lovteksten på objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier, kan en sådan præcisering medføre risiko for at indskrænke det skøn og den deraf følgende fleksibilitet, som ordregiverne har på nuværende tidspunkt til at vurdere, hvilke kriterier der vil være relevante i konkrete udbud. Som det dog også fremgår af lovbemærkningerne til udbudslovens § 145, kan et udvælgelseskriterium allerede i dag angå det bedste konkurrencefelt. 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at hvis ordregiveren i et konkret udbud vurderer, at det er vigtigt, at de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage i dialogen, er så differentierede som muligt, kan ordregiveren i forbindelse med et kriterium om det bedste konkurrencefelt eksempelvis tilkendegive, at ordregiveren ved udvælgelsen vil lægge vægt på, at de udvalgte ansøgere har forskellige virksomhedsprofiler. Ordregiveren kan eksempelvis tilkendegive, at der vil blive lagt vægt på, at der både er små, mellemstore, store og udenlandske virksomheder blandt de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage i dialogen.  Det skal i den forbindelse være klart beskrevet i udbudsmaterialet, hvordan det bedste konkurrencefelt identificeres, og endvidere skal kriteriet om bedste konkurrencefelt kunne begrundes sagligt.

Regeringen finder derfor ikke, at der er behov for at tydeliggøre dette i udbudsreglerne på nuværende tidspunkt. 

Regeringen har i forbindelse med den netop vedtagne revision af udbudsloven, blandt andet fokus på at styrke samfundskontrakten gennem offentlige udbud. Denne indsats sikrer blandt andet en styrkelse af SMV’ers muligheder for at levere til den offentlige sektor. Dette sker bl.a. ved at give mindre virksomheder bedre adgang til udbud ved at begrænse muligheden for at udvælge på baggrund af omsætning. Helt konkret implementeres det således, at ordregivere som udgangspunkt ikke kan lægge vægt på omsætning i udvælgelsen, når denne overstiger det dobbelte af kontraktens værdi. Reglen suppleres af en undtagelse, hvorved det vil være muligt at lægge vægt på en større omsætning, når dette er konkret nødvendigt.
 

Regeringens afrapportering af anbefalingen

Forslaget blev behandlet i forbindelse med evalueringen af udbudsloven, og det vurderes at være gennemført i det omfang, det er muligt inden for EU-reglerne.  
 
Det fremgår af afrapporteringen fra evalueringen (og af lovbemærkningerne til udbudsloven), at såfremt en ordregiver vurderer, at det er vigtigt, at de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage i dialogen, er så differentierede som muligt, kan ordregiveren i forbindelse med et kriterium om det bedste konkurrencefelt eksempelvis tilkendegive, at ordregiveren ved udvælgelsen vil lægge vægt på, at de udvalgte ansøgere har forskellige virksomhedsprofiler. Ordregiveren kan eksempelvis tilkendegive, at der vil blive lagt vægt på, at der både er små, mellemstore, store og udenlandske virksomheder blandt de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage i dialogen. […] Hvis der eksempelvis skal udvælges fem ansøgere til at afgive tilbud, kan ordregiveren beskrive, at ordregiveren vil lægge vægt på, at mindst en af de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, er en lille eller mellemstor virksomhed.”