Nummer: 101

ÆNDRING AF VEJLEDNING OM ANMODNING OM VOKSENLÆRLINGETILSKUD

Der er uhensigtsmæssige og unødige administrative byrder forbundet med virksomhedernes anmodning om udbetaling af voksenlærlingetilskud.

Regelforum anbefaler, at der gives mulighed for, at virksomhederne – som det har været tilfældet tidligere - kan sende én samlet anmodning for alle voksenlærlinge til ét jobcenter uanset hvor i landet lærlingene har opholdskommune.
 

Dato:
24. juni 2021
Type af anbefaling:
National lovgivning
Tema:
Øvrige anbefalinger
Ansvarlig ministerium:
Beskæftigelsesministeriet
Status på anbefaling:
Følges delvist

Virksomheder, som gør brug af voksenlærlinge, har mulighed for at søge tilskud. Før 1. januar 2020 var det muligt for virksomheder at sende én samlet anmodning for alle voksenlærlinge til ét jobcenter uanset hvor i landet lærlingene havde opholdskommune. 

1. januar 2020 fjernede regeringen denne mulighed. Dermed mangedobledes den administrative byrde for store landsdækkende virksomheder, som har afdelinger og voksenlærlinge i flere forskellige kommuner, fordi de nu skal sende en ny ansøgning om tilskud til voksenlærling for hver kommune, de opererer i.

Resultatet af den store og unødige administration er, at nogle virksomheder afskrækkes fra at bruge ordningen, som   er sat i verden for at fremme brugen af voksenlærlinge – blandt ledige såvel som beskæftigede. Store virksomheder kan have langt flere voksenlærlinge, hvis ikke administrationen var så tung. I stedet tynges deres konkurrenceevne med unødig administration.

Uden muligheden for at kommunikere samlet med ét Jobcenter mangedobles de administrative byrder, fordi virksomhederne skal holde styr på mailkorrespondance med potentielt lige så mange sagsbehandlere i jobcentrene, som de har voksenlærlinge. Ydermere bruger kommunerne tre forskellige formater til anmodning om udbetaling af tilskud. De fleste kommuner bruger det elektroniske system VITAS, men 27 kommuner bruger SKS - et andet elektronisk ansøgningssystem. Og et ukendt antal kommuner har slet ikke digital ansøgning af tilskud. Her skal virksomhederne i stedet finde, printe, udfylde, scanne og sende ansøgning - hver måned. 

Anbefaling

Regelforum anbefaler, at der gives mulighed for, at virksomhederne – som det har været tilfældet tidligere - kan sende én samlet anmodning for alle voksenlærlinge til ét jobcenter uanset hvor i landet, lærlingene har opholdskommune.

Potentiale     

Sagen er rejst af en stor landsdækkende servicevirksomhed, der er operatør og har voksenlærlinge i mange kommuner. Et lærlingenetværk har siden bekræftet, at alle netværkets store servicevirksomheder, der har voksenlærlinge og som er operatører i flere kommuner, oplever sammen tunge administration som en unødig udfordring. En udfordring der begrænser nogle i at tage voksenlærlinge. 

Det drejer sig om fem virksomheder med ca. 12.000 ansatte. De udgør 55 % af medarbejderne i Servicebranchens Arbejdsgiverforening. 

Det vurderes, at der med den nye ordning bruges dobbelt så meget tid som tidligere i administration for virksomheder, der har lærlinge i flere kommuner.


Relevant regulering    


I bekendtgørelse af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) står det anført, at ansøgningen om selve bevillingen/godkendelsen af voksenlærlingetilskud skal søges i voksenlærlingens opholdskommune (LAB, §158, stk 1) Til gengæld står det åbent, hvorhen man efter givet bevilling skal stile de månedlige anmodninger om udbetaling af tilskud. Og frem til 1. januar 2020 var det altså muligt for virksomheder at have aftale med et jobcenter om at kunne stile alle ansøgningerne om tilskud til et og samme jobcenter. Fra 1. januar 2020 ændredes Vejledning om voksenlærlingeordningen ifm. en større revision af LAB – men ingen af lovændringerne vedrørte dog udbetaling af tilskud. Således er det kun i vejledningen, at man nu har præciseret, at månedlig anmodning om tilskud skal sendes til voksenlærlingens opholdskommune (Vejledningens kapitel 7.1). Ændringen har bevirket, at det fra 1. januar ikke længere at muligt at vælge en anden kommune end opholdskommunen i IT-systemet VITAS. 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (retsinformation.dk) – se §158 og 159

Vejledning om voksenlærlingeordningen (retsinformation.dk) – se kapitel 6 og 7.

Svar til Regelforum 

Beskæftigelsesministeriet vil fastholde reglen om, at ansøgning om bevilling af tilskud og anmodning om udbetaling af tilskud sendes til voksenlærlingens opholdskommune. 

Det skyldes, at bestemmelsen, om hvilket jobcenter der skal træffe afgørelse om bevilling af tilskud efter voksenlærlingeordningen, blev ændret, så den følger andre ordninger i LAB, fx virksomhedspraktik og løntilskud. Det var en central intention med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats at ensrette regler på tværs af ordninger. Dertil er et dataminimeringshensyn i den nuværende løsning. For at sikre datasikkerheden er det med de gældende regler kun det jobcenter, borgeren er tilknyttet til, der har mulighed for at se borgerens data.

Beskæftigelsesministeriet anerkender, at virksomhederne oplever, at ordningen kræver mere administration efter LAB-forenklingen. 

Beskæftigelsesministeriet foreslår derfor at lette administrationen og sagsgangene ved at gøre det obligatorisk for virksomheder og kommuner at anvende NemRefusion, når de løbende anmoder om og behandler udbetaling af tilskud i voksenlærlingeordningen. Med denne ændring skal alle kommuner modtage og behandle de månedlige anmodninger fra virksomheder i samme system, som tilgås via virk.dk. Således ensrettes virksomheders indgang på tværs af kommuner. 

Virksomheder vil da fremover skulle anvende ét system til at ansøge om bevilling af voksenlærlingetilskud (VITAS) og ét system til månedligt at anmode om udbetaling af tilskuddet (NemRefusion). Således vil ændringen lette administrationen af voksenlærlingeordningen for virksomhederne.

Obligatorisk brug af NemRefusion i voksenlærlingeordningen fastsættes på bekendtgørelsesniveau med bemyndigelse i LAB, § 186 med forventet ikrafttrædelse 1. maj 2022. 

Dette flugter med Regelforums anbefaling ”Mulighed for at søge voksenlærlingetilskud via NemRefusion”.

Regeringens afrapportering på anbefaling

Anbefalingerne er gennemført, idet obligatorisk brug af NemRefusion i voksenlærlingeordningen er fastsat på bekendtgørelsesniveau med bemyndigelse i LAB (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), § 186. Ændringen trådte i kraft d. 1. maj 2022.

I perioden siden ikrafttrædelse har der i snit været omtrent 5400 virksomheder per måned med voksenlærlinge ansat, som således har haft en ensrettet indgang til at søge om tilskud på tværs af kommuner.